Czy tracąc w ciągu roku prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mam prawo do wybrania opodatkowania na zasadach ogólnych, ale z możliwością zastosowania stawki liniowej w wysokości 19% podatku


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: IX-005/219/Z/K/05

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek liniowy, zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art.27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 … .

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (tj. podatek liniowy, wynoszący 19% podstawy obliczenia podatku). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).W Pana przypadku, ponieważ nie jest to rozpoczęcie działalności, ma zastosowanie termin wyrażony w pierwszej części zdania, tj. pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jak wynika z powyższego ustawodawca wprowadził ograniczenia co do możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, wynoszącym 19% podstawy obliczenia podatku. Warunkiem koniecznym, aby skorzystać z tej formy opodatkowania było złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego (w tym przypadku do 20 stycznia 2004r.) pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Należy zatem stwierdzić, iż przepis ten ogranicza możliwość swobodnego wyboru sposobu opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych (w tym przypadku wyłącza rozliczenie się podatkiem liniowym), który wynika z powołanego przez Pana art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przedmiotowe oświadczenie złożył Pan w dniu 31-08-2004r., tj. po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w związku z czym zgodnie z powołanymi przepisami, w chwili utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obowiązany był Pan, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów i opodatkować dochody na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).