Czy w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka premię roczną za rok 2004, przeznaczoną do wypłaty w roku 2005 będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 01.10.2003 – 31.12.2004 ?


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-1079/04

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Stan faktyczny:

Spółka akcyjna zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy jest zobowiązana do wypłaty rocznej premii pracownikom. Zgodnie z tym regulaminem premia roczna stanowi nie mniej niż 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. Wykaz pracowników uprawnionych i nieuprawnionych do premii rocznej spółka sporządza w terminie do 15 lutego. Zaś wypłatę premii rocznej za rok poprzedni powinna dokonać nie później niż do końca maja roku następnego.

Spółka za 2003r. premię roczną wypłaciła w kwietniu 2004r. obciążając koszty uzyskania przychodów w przyjętym roku podatkowym 01.10.2003 – 31.12.2004. Za rok 2004 przewidzianą do wypłaty w 2005r. premię, planuje zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w roku 01.10.2003-31.12.2004.

Premia roczna obciąża koszty operacyjne działalności spółki i nie jest wypłacana z wypracowanego w roku obrotowym zysku netto.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1.

W świetle powołanego przepisu, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu spełnione muszą zostać kumulatywnie dwa warunki: wydatek musi być związany z prowadzoną działalnością i wydatek nie może być wymieniony katalogu wydatków i odpisów, które w myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Wypłacana przez podatnika premia pieniężna pracownikom wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą i obowiązek jej ponoszenia wynika z uregulowań przyjętego regulaminu zakładowego układu zbiorowego pracy.

Ustawodawca w katalogu enumeratywnie wymienionych zwolnień nie ujął wydatków – na premie i nagrody dla pracowników, tylko w art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. wykluczył z kosztów podatkowych wyłącznie pochodne od nagród i premii w sytuacji, gdy są one wypłacane z dochodu po podatkowaniu podatkiem dochodowym – co w przypadku spółki nie miało miejsca.

Zatem, roczne premie wraz z jej pochodnymi ponoszone przez spółkę, stanowią koszty uzyskania przychodów. Moment zaliczenia tych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w myśl, którego koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania

poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym zaliczyć należy:

 1. koszty, odpisy i wydatki, które zostały faktycznie poniesione w danym roku i są związane z przychodami uzyskanymi w tym samym roku,
 2. koszty, odpisy i wydatki poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego,
 3. określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, których jeszcze nie poniesiono, a które odno- szą się do przychodów danego roku podatkowego.

   W świetle cytowanego przepisu, koszty uzyskania przychodów należy pogrupować na:

   • koszty, które przypisać można do określonego przychodu uzyskanego przez podatnika; koszty te podlegają uwzględnieniu w tym roku podatkowym, w którym wzmiankowany przychód został lub zostanie przez podatnika uzyskany, oraz

   • na koszty, których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do konkretnego przychodu uzyskiwanego przez podatnika, w takim przypadku koszty powinny być zaliczone do roku, w którym zostały poniesione.

   Tak więc, w myśl powyższych zasad koszty stanowiące wypłatę premii dla pracowników, których przypisanie do konkretnego przychodu nie jest możliwe, potrącane są w roku, w którym zostały poniesione ( wypłacone).

   Zatem premię za 2003 rok (wypłaconą w kwietniu 2004r.) zasadnie zaliczono się do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 01.10.2003 – 31.12.2004r. tj. w momencie jej wypłacenia.

   Analogicznie, premia za 2004 rok – przewidziana do wypłaty w 2005r. – winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w roku jej wypłaty osobom uprawnionym zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy, bowiem tak jak w przypadku premii za 2003r. brak możliwości przypisania premii do konkretnego przychodu powoduje, że koszty są potrącane w roku, w którym dokonano wypłaty.