Czy odszkodowanie za szkody poniesione przez osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego przyznawane na podstawie ustwy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowan


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Sygnatura: PBI-2/415/17/05

Hasła tematyczne: odszkodowania, zadośćuczynienie, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28 stycznia 2005 r. (pismo uzupełniające z dnia 23. 02. 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2004 r. została zasądzona na rzecz Pani kwota 80.000,- zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy poniesione przez zmarłego X. W przedmiotowej sprawie chodzi o roztrzygnięcie, czy odszkodowanie za szkody poniesione przez osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego przyznawane na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34 poz. 149 ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Artykuł 8 tej ustawy wskazuje, iż w razie śmierci osoby represjonowanej, uprawnienie do odszkodowania za poniesione szkody przechodzi na jej małżonka, dzieci i rodziców.
W przedstawionej sytuacji P. X zmarł nie korzystając z przysługującego mu uprawnienia do odszkodowania, o które występuje bezpośrednio córka osoby represjonowanej.

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 3a ustawy z 26 lipca 1991 rokuo podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego "postanowienia", traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.