Czy wniesienie przedsiębiorstwa do nowej spółki z o.o spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Sygnatura: PBIV/436-1/05

Hasła tematyczne: zmiana umowy spółki, umowa spółki

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo do nowej spółki z o.o.

Zdaniem podatnika wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki z o.o powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % nominalnej wartości wkładów do spółki.W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego podatek ten pobrany będzie przez notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych.

Według tutejszego organu podatkowego stanowisko podatnika jest prawidłowe.Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są czynności cywilnoprawne wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tj. z 2005 r. Nr 41 poz. 399), w tym także umowy spółki ( akty założycielskie).Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega zawarcie umowy spółki z o.o , a także zmiany umowy spółki z o.o, jeżeli powodują one wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu ( stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 cyt.wyżej ustawy)Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki lub wkładów podwyższających majątek spółki Umowa spółki z o.o jak również zmiany umowy spółki z o. o. zgodnie z art. 157 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000r Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z póź. zm.) powinny zostać dokonane w formie aktu notarialnego.W tym przypadku notariusze jako płatnicy pobierają i odprowadzają podatek od czynności cywilnoprawnych na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibą płatnika.