Pytanie podatnika dotyczy tego czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

  • poło


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PDF/415-0004/05

Hasła tematyczne: telefon, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana … przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 01.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z abonamentem telefonicznym, rozmowami telefonicznymi, czynszem i opłatami za media przy braku posiadania tytułu prawnego do zajmowania lokalu i korzystania z telefonu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.01.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony następnie pismem z dnia O1.02.2005 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w dniu 1.01.2005 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych, wybierając opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wnioskodawca mieszka jako współlokator w lokalu będącym własnością osoby trzeciej (nie należącej do rodziny podatnika). Wnioskodawca dodał , że wszystkie faktury dotyczące kosztów związanych z używaniem telefonu i utrzymaniem mieszkania obciążają właściciela mieszkania, a korzystanie z mieszkania i telefonu przez wnioskodawcę następuje bez tytułu prawnego.

Pytanie wnioskodawcy dotyczy tego czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

  • połowę abonamentu telefonicznego i koszt przeprowadzonych przez niego rozmów telefonicznych (związanych z wykonywaną działalnością) w sytuacji gdy linia telefoniczna jest zarejestrowana na nazwisko właściciela lokalu,
  • część czynszu i opłat za media,

przy nie posiadaniu tytułu prawnego do zajmowania lokalu i użytkowania telefonu.

Stanowisko podatnika:

Zdaniem podatnika może on zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów połowę abonamentu telefonicznego, koszt przeprowadzonych przez niego rozmów telefonicznych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, potwierdzonych billingiem, opłaty z tytułu czynszu i mediów w wysokości jednej trzeciej z uwagi na to, że jego biuro zajmuje jedną trzecią powierzchni lokalu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (…)".

Jednakże dla prawidłowego udokumentowania poniesionego kosztu, z którym wiążą się następstwa w sferze prawa podatkowego osoba prowadząca działalność gospodarczą winna posiadać tytuł prawny do korzystania z przedmiotowego lokalu oraz telefonu, ponoszenia kosztów związanych z lokalem i telefonem, jak również posiadać dokumenty potwierdzające fakt ich poniesienia.

W związku z brakiem w/w tytułów prawnych jak i dokumentów poniesienia wydatków związanych z użytkowaniem telefonu i lokalu mieszkalnego brak jest możliwości zaliczenia wydatków związanych z użytkowaniem telefonu i lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodów, a zatem stwierdzić należy, iż stanowisko podatnika w sprawie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Informuje się także, iż nin. interpretacji udzielono wg stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania nin. postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

W przypadku zmiany przepisów podatkowych mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie nin. interpretacja stanie się nieaktualna.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.