Czy po stronie podatnika powstanie przychód, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z nieodpłatnym udostępnieniem części nieruchomości dostawcy na skład konsygnacyjny


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-1147/04

Hasła tematyczne: skład konsygnacyjny, nieruchomości

Kategoria:

Stan faktyczny:

Podatnik zamierza zawrzeć umowę składu konsygnacyjnego. Umowa ma być zawarta z dostawcą materiałów potrzebnych do produkcji wyrobów produkowanych przez podatnika. Na mocy tej umowy dostawca ustanowi skład konsygnacyjny pod adresem podatnika. W tym celu podatnik udostępni dostawcy niezbędną powierzchnię wraz z infrastrukturą. Ponadto będzie utrzymywać produkty magazynowane w ramach składu konsygnacyjnego wyodrębnione od innych produktów oraz przechowywać je ze starannością właściwą odpowiedzialnemu przedsiębiorcy oraz ponosić koszty niezbędne dla zachowania produktów w stanie niepogorszonym. W zamian za powyższe podatnik będzie uprawniony w każdym czasie do wycofywania produktów magazynowanych przez dostawcę w składzie konsygnacyjnym oraz do korzystania z nich. Z chwilą wycofania produktów ze składu konsygnacyjnego dochodzi do skutku umowa sprzedaży pomiędzy dostawcą a podatnikiem.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, (…), uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

Zgodnie z ust. 2 art. 13 przepisu ust. 1 nie stosuje się przy udostępnieniu:

  1. lokali mieszkalnych osobom pozostającym z podatnikiem w stosunku pracy, dla których stanowi ono nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nieruchomości lub jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.

Zgodnie z analizowanymi przepisami przychód nie powstaje, gdy podatnik udostępnia lokale własnym pracownikom lub oddaje nieruchomość lub jej część do użytku na cele społecznie użyteczne. Jak z powyższego wynika w ustawie enumeratywnie wymieniono przypadki, gdy nie powstaje przychód u podatnika, który udostępnia nieodpłatnie nieruchomość. Poza kategoriami, które zostały wymienione w ustawie w pozostałych przypadkach nieodpłatne udostępnienie nieruchomości jest kwalifikowane do kategorii przychodów wpływających na dochód do opodatkowania.

Również z orzecznictwa wynika, iż bez względu na to, czy nieodpłatne udostępnienie lokalu wynikało z odrębnej umowy najmu, czy też było częścią umowy o świadczenie wzajemne oraz bez względu na to, z jakiej przyczyny odstąpiono od pobierania czynszu, tzw. przychód należny wpływa na dochód do opodatkowania.

Biorąc powyższe pod uwagę po stronie podatnika powstanie przychód, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z nieodpłatnym udostępnieniem części nieruchomości dostawcy na skład konsygnacyjny.