Czy powiat powinien dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji gdy podatnikiem VAT-u jest Starostwo Powiatowe


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/3440/04

Hasła tematyczne: zgłoszenie rejestracyjne, powiat

Kategoria:

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie z dnia 10.11.2004 r. nr PP/448-120/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie tytułem uzupełnienia wyjaśnia iż:

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego i osoba prawna jest więc podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie określonym w cyt. wyżej art. 15 ust. 1 i 6 ustawy.

Powiat działa przez organy. Organami powiatu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) są rada powiatu i zarząd powiatu. Zgodnie z art. 26. ust. 1 ww. ustawy organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, który zgodnie z art. 32. ust. 1 ustawy wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W myśl art. 33 ustawy zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy m. in. starostwa powiatowego. Starostwo powiatowe jest zatem aparatem pomocniczym organu wykonawczego, który nie posiada podmiotowości prawnej. Z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że wyłącznie powiat ma osobowość prawną.

Powyższe oznacza, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest powiat.

Powiat i starostwo powiatowe nie powinny być zarejestrowane jako oddzielne podmioty posiadające dwa Nip-y. Podatnikiem podatku VAT jest powiat, jednakże starostwo powiatowe może wystawiać w jego imieniu faktury VAT. Jednocześnie powiat może uwzględniać w rozliczeniu podatku VAT podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych dla starostwa powiatowego.

Zatem jeżeli Starostwo Powiatowe dokonało zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług to w świetle powyższego należy uznać, iż działa w imieniu Powiatu w Miechowie, który zgłoszenia takiego nie powinno już dokonywać.