Czy świadczenie usług i oferowania miejsc krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane wyłączają z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-4/415-4/05

Hasła tematyczne: przychody ewidencjonowane, stawki podatku, najem

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.03.2005 r. – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 14.03.2005 r. wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (…) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym informuje Panią o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego:

We wniosku przedstawiła Pani następujący stan faktyczny: prowadzi Pani działalność gospodarczą w postaci wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego – wypożyczalnia naczyń kuchennych, które są wykorzystywane na weselach i przyjęciach, a ponadto wynajmuje Pani salę na wesela w budynku stanowiącym Pani własność. Sala wynajmowana jest na jedną dobę, nie świadczy Pani usług wynajmu miejsc sypialnych.

Prowadzona przez Panią działalność została sklasyfikowana wg PKD pod symbolem: 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Stoi Pani na stanowisku, iż świadczenie usług polegających na wynajmowaniu sali na wesela podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdyż ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym podaje w wykazie usług wyłączonych z tego podatku usługę oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i innych środkach transportu o symbolu PKWiU 55.23.14, a Pani takich usług nie wykonuje.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) w 2005 r. opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy a więc m.innymi do świadczenia usług o symbolu 55.23.14 – usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i innych środkach transportu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17 % przychodów osiąganych w zakresie usług m.in. hoteli (PKWiU grupa 55.1) świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2).

Biorąc pod uwagę powyższe zajęte przez Panią stanowisko jest prawidłowe, gdyż prowadzona przez Panią działalność gospodarcza w 2005 r. nie mieści się w katalogu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Uzyskiwane przez Panią przychody z wynajmu sali na wesela opodatkowane są wg stawki 17 %.

Ww. interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

Ponadto informuje się, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.