1) Czy wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez pracowników spółki stanowi przychód ze stosunku pracy, a tym samym podlega wykazaniu w informacji PIT-11?
2) Czy wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez osoby nie będące pracownik


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-1104/04

Hasła tematyczne: zaliczka na podatek, nagrody

Kategoria:

Stan faktyczny:

Podatnik (spółka) zorganizowała konkurs fotograficzny, w którym mogli wziąć udział pracownicy podatnika, pracownicy wszystkich spółek zależnych, pracownicy firm tej samej branży w barwach spółki. Zgodnie z regulaminem konkursu jego tematem było najciekawsze zdjęcie z wakacji, na któ-rym widoczny będzie znak firmowy – logo podatnika. Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziano nagrody rzeczowe o różnej wartości. Konkurs nie był emitowany (ogłaszany) przez środki masowe-go przekazu.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi generalną zasadę, iż opodatkowaniu podatkiem do-chodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano po-boru podatku

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. źródłami przychodów są:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej

spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,

emerytura lub renta,

  • inne źródła.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 tej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pienięż-ne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finan-sowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: (…) nagrody, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń czę-ściowo odpłatnych.

Zawarte w powyższym przepisie zwroty: "wszelkiego rodzaju świadczenia" oraz "bez względu na źródło finansowania" oznacza, że pojęcie przychodów pracownika jest bardzo szerokie. Do przy-chodów ze stosunku pracy ustawodawca zaliczył zatem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wynikające wprost z zawartej umowy o pracę (lub umowy o podobnym charakterze), ale również wszystkie inne przychody niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli tylko w jakiś sposób wiążą się z wykonywaną pracą.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa NSA o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba nie związana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą.

Ponieważ w konkursie fotograficznym mogły wziąć udział osoby nie będące pracownikami spółki jak i jej pracownicy, wartość rzeczy wygranych zarówno dla pracowników spółki jak i innych osób nie stanowi przychodów ze stosunku pracy. Brak jest również podstaw do zaliczenia wymienionych przychodów do źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2-8 ustawy. Stąd należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, wymienionych w pkt 9.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalne-go wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienio-ne w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określo-nych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wza-jemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (PWN, W-wa 1978r. tom I):

  • konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację, najlepszych wykonawców, autorów danych prac; – gra to zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad, niekiedy połączona z hazardem; – wygrana to rzecz, przedmiot, pieniądze, które ktoś wygrał; a wygrać – to grając zyskać, otrzymać to o co toczyła się gra, uzyskać nagrodę; – nagroda to wyróżnienie moralne lub materialne za zasługi, osiągnięte wyniki (…), będąca formą uznania lub wyróżnienia za dobre wyniki, osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp.

Z powyższego wynika, że nagrody rzeczowe w konkursie fotograficznym mieszczą się w zakresie przedmiotowym przychodów podlegających opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem do-chodowym.

Należy zatem ocenić, czy wygrane w konkursie, o którym mowa w zapytaniu spełniają warunki zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a lub 68 ustawy z dnia 26.07.1991r.

Zgodnie z art. 21 wolne od podatku są:

  • wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygra-nych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych (art. 21 ust. 1 pkt 6),
  • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygra-nych nie przekracza 2.280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych (art. 21 ust. 1 pkt 6a),
  • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (art. 21 ust. 1 pkt 68).

Bezspornie w przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym dwa pierwsze rodzaje zwolnień nie mogą mieć zastosowania. Wykładnia gramatyczna trzeciego rodzaju zwolnienia prowadzi do wniosku, iż nie wszystkie wygrane w konkursach są zwolnione z opodatkowania. Przepis te zawiera ograniczenia o charakterze rodzajowo-kwotowym. Ograniczenia o charakterze rodzajowym określają, że zwolnieniu podlegają jedynie:

  • wygrane i nagrody w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja),

  • nagrody związane ze sprzedażą premiową,
  • wygrane i nagrody w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Zatem, wygrane w konkursie fotograficznym, o którym mowa nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków do ich zwolnienia z opodatkowania. Konkurs zorganizowany przez półkę skierowany był do ograniczonego grona osób i nie był on emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu. Wygrane nie wiązały się w żaden sposób ze sprzedażą premiową, jak też nie był to konkurs z dziedzin wymienionych w tym przepisie (nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa czy sportu). Warunki konkursu nie pozwalają zaliczyć do kategorii konkursu z dziedziny sztuki.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego sztuka to twórczość artystyczna, której wyrazem są dzieła z zakresu literatury, muzyki, malarstwa, architektury, rzeźby, itp. odpowiadające wymaganiom piękna, harmonii, estetyki.

Z warunków konkursu (fotografie, na których widoczny będzie znak firmy) należałoby wnioskować, że został on zorganizowany w celach reklamowych spółki.

Zatem, zarówno wartość wygranych rzeczowych przyznanych osobom nie będącym pracownikami spółki jak i jej pracownikom podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Na podstawie art. 41 ust. 4 powołanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej jako płatnicy są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 (nie mającego w sprawie zastosowania).

Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu (art. 30 ust. 3 ustawy). Jeżeli przedmiotem wygranych (nagród) nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi, kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej ( art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy).

Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1 ustawy). W przypadku zryczałtowanego podatku jest to deklaracja PIT-8A.

Zatem spółka będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na zasadach przytoczonych powyżej zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości wygranej oraz do złożenia deklaracji podatkowej (PIT-8A). A każdy z nagrodzonych, przed przekazaniem nagrody, zobowiązany jest do uiszczenia spółce jako płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego.