Czy uzyskany przychód w 2004 r. w formie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?


Autor: Urząd Skarbowy we Włodawie

Sygnatura: NPD-415/4/05

Hasła tematyczne: zaniechanie, zaniechanie poboru podatku, dotacja, opodatkowanie

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1, § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz.60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 1.02.2005 r. uzupełnionym pismami z dnia 7.03.2005 r. uzupełnione pismem z dnia 11.03.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w powyższej sprawie i informuje.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku

W dniu 13.12.2004 r. podatnik podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy we <...> w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższa umowa została zawarta w ramach "Projektu współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego", realizowanego jako projekt posiłkowy programu dla młodzieży z województwa lubelskiego pod nazwą "Bądź niezależny" . Działanie 1.2 w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Podatnikowi na podstawie art. 46 ust 1 i art. 46 ust 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowania bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) przyznano pomoc w wysokości 11 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższa pomoc miała być wykorzystana przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Urząd Pracy po przyznaniu pomocy wystawił podatnikowi PIT-8C, w którym przyznaną pomoc zakwalifikował do przychodów określonych w art. 20 ust 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

Z § 1 w/w umowy wynika, iż środki zostaną przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń remontowo – budowlanych, materiałów budowlanych i przyczepy samochodowej czyli na podjęcie działalności gospodarczej- cele o których mowa w w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkówi trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. Nr 196, poz. 2018). Zgodnie zaś z § 11 w/w umowy do środków przyznanych bezrobotnemu zastosowanie mają przepisy rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocyw ramach zasady de minimis (DZ. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001).

Pytania wnoszącego podanie

Czy uzyskany przychód w 2004 r. w formie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stanowisko wnoszącego zapytanieZdaniem wnoszącego zapytanie, z uwagi że pomoc została otrzymana przed podjęciem działalności gospodarczej, nie ma podstaw do zaliczenia w/w pomocy do przychodu z działalności gospodarczej.

Stanowisko organu podatkowego

Przyznane środki na podstawie umowy nr EFS-1.2/5520-2/04 z dnia 13.12.2004 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, a przyznane na podstawie art. 46 ust 1 i art. 46 ust 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowania bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) przyznano pomoc w wysokości 11 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej.

Przyznane środki miały zostać przeznaczone na cele o których mowa w w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażeniastanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków napodjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy. Do przyznanej pomocy zastosowanie ma art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (DZ. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001).

Wobec spełnienia wymogów § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 kwietnia 2005 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2005 (Dz. U. Nr 70 poz 630 ), które weszło w życie z dniem ogłoszenia , tj.

1. przyznania środków umową nr EFS-1.2/5520-2/04 z dnia 13.12.2004 r. zawartą przez Pana z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie, w miesiącu grudniu 2004 r.

2. przyznania bezrobotnemu środków o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ,

3. przyznania środków stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (DZ. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,

uzyskane środki z Powiatowego Urzędu Pracy we <...> w kwocie 11.000 zł objęte zostały zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym nie pobiera się od nich podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają dochody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, tak więc dochód z tytułu pomocy jako objęty zaniechaniem na podstawie art. art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zw. z § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 kwietnia 2005 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko zawarte w piśmie wnoszącego zapytanie uznać należy za nieprawidłowe, z uwagi iż powodem nie pobierania podatku jest spełnienie wymogów rozporządzenia MF z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), a nie jak wskazał podatnik zakwalifikowanie przychodu do przychodów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Powyższa interpretacja podatkowa dotyczy dokonania rozliczenia za rok 2004 i dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia powyższych zdarzeń.

POUCZENIEInterpretacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.Powyższa interpretacja, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji. Na powyższe postanowienie przysługuje stronie zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).