Czy usługi związane z konserwacją istniejących witraży zabytkowych znajdujących się w obiektach zabytkowych oraz rekonstrukcją zniszczonych zabytkowych witraży w obiektach zabytkowych według starych wzorców i projektów są zwolnione z opoda


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: III/443-8.1/05/IG

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, usługi związane z kulturą

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 9 lutego 2005r. (data wpływu 10 lutego 2005r.), uzupełnionym pismami z 25 lutego 2005r. (data wpływu 1 marca 2005r.) oraz 4 marca 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w części dotyczącej opodatkowania usług związanych z konserwacją istniejących witraży zabytkowych znajdujących się w obiektach zabytkowych oraz rekonstrukcją zniszczonych zabytkowych witraży w obiektach zabytkowych według starych wzorów i projektów – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie "witrażownictwa". W ramach swojej działalności wykonuje Pan m.in. usługi związane z konserwacją istniejących oraz rekonstrukcją zniszczonych zabytkowych witraży w obiektach zabytkowych, według starych wzorów i projektów, w starej technologii.

Z opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi – nadesłanego wraz z wnioskiem – wynika, że usługi polegające na pracach konserwatorskich istniejących witraży zabytkowych znajdujących się w obiektach zabytkowych oraz rekonstrukcje zniszczonych witraży w obiektach zabytkowych według starych wzorów i projektów, w starej technologii mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków".Zgodnie z zapisem art.43 ust.1 pkt 1 oraz poz.11 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem:

– usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

– usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

– usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

– wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,

– wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kuturą (PKWiU 92.5),

– działalności agencji informacyjnych,

– usług wydawniczych,

– usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12.

Z powyższego wynika, że usługi ochrony zabytków – PKWiU 92.52.12-00.00 – są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja – zgodnie z art. 14b § 1 – nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast – zgodnie z art. 14b § 2 – organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.