Czy dzierżawa gruntów nierolniczych, należących do Skarbu Państwa lub Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki ?


Autor: Urząd Skarbowy w Słupcy

Sygnatura: PP/443-8/05

Hasła tematyczne: grunty, dzierżawa

Kategoria:

W dniu 04.02.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Słupcy wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Podmiot zwraca się z zapytaniem, czy dzierżawa gruntów nierolniczych, należących do Skarbu Państwa lub Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki ?

Zdaniem podatnika ww. czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%.

Organ podatkowy podziela stanowisko podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku i stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dzierżawa gruntów nierolniczych jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie spełnia znamion definicji dostawy towarów wynikającej z art. 7 ust. 1, w związku z czym uznać należy , że czynność ta jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy zauważa również, że bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, kto jest właścicielem nieruchomości gruntowej, która zostaje oddana w dzierżawę.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt , że podmiot występujący z wnioskiem jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dzierżawa gruntów nierolniczych , należących do Skarbu Państwa oraz Powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.