W jaki sposób podatniczka powinna rozliczyć się z uzyskanych dochodów


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-986/04

Hasła tematyczne: sprzedaż akcji, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kategoria:

Stan faktyczny:

Podatniczka posiada akcje pracownicze firmy zagranicznej. W 2004r. planuje je sprzedać w Stanach Zjednoczonych.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy ).

W myśl postanowień art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976r. Nr 31, poz. 178) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że:

  1. zysk został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji mieniem wymienionym w artykule 7 niniejszej Umowy, położonym na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa,(dotyczy sprzedaży nieruchomości)
  2. osoba osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie i wartość majątkowa przynosząca zysk jest rzeczywiście związana z tym zakładem (dotyczy osób prowadzących działalność) lub
  3. osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka w 2004r. uzyska dochody ze sprzedaży akcji w Stanach Zjednoczonych. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stanowi, że jeżeli podatniczka ma miejsce zamieszkania w Polsce i w ciągu roku podatkowego nie przebywała w Stanach przez 183 dni – to tego rodzaju dochód będzie zwolniony od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych.

Mając powyższe na uwadze dochody ze zbycia akcji pracowniczych osiągnięte przez podatniczkę w 2004r., poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej.