Czy firma powinna skorygować podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości o powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne oraz łąki i pastwiska oraz zgłosić je do opodatkowania podatkiem rolnym


Autor: Prezydent Miasta Oświęcimia

Sygnatura: FN/p.IX.3110-31/03

Hasła tematyczne: podatek rolny, działalność gospodarcza, grunty rolne, działalność rolnicza

Kategoria:

Odpowiadając na pismo nr: FP/342/2003 zawierające zapytanie, czy "Firma powinna skorygować podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości o powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne oraz łąki i pastwiska oraz zgłosić je do opodatkowania podatkiem rolnym", działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 – j. t. ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1680 – j.t. ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Zatem, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty leśne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w sytuacji, jeżeli są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna. W przeciwnym wypadku omawiane przedmioty opodatkowania podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym. Grunty, których dotyczy zapytanie, tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, sady, łąki trwałe i pastwiska trwałe są stosownie do brzmienia § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) użytkami rolnymi, bowiem wymieniony przepis zawiera enumeratywne wliczenie gruntów stanowiących użytki rolne. Zatem, jeżeli przedmiotowe grunty nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.