Czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych


Autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PBB2-4117/8-2/05

Hasła tematyczne: oprocentowanie nadpłaty

Kategoria:

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08 marca 2005r. wniesionego przez … na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 28 lutego 2005r. Nr PDI/415-8/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zastosowania przepisu art. 78 § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa,
– odmawia zmiany (uchylenia) zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 stycznia 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zastosowania przepisu art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
W piśmie tym wnioskodawca stanął na stanowisku, iż ww. przepis znajduje zastosowanie w jego sprawie, tzn. przysługuje mu oprocentowanie nadpłaty od dnia jej powstania do dnia zwrotu, gdyż OS sierpnia 2002 r., tj. 30 dni od dnia opublikowania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. Sygn. akt K 45/01 (Dz. U. z 5 lipca 2002r. Nr 100, poz. 923) złożył w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Pismem z dnia 03 lutego 2005 r. organ podatkowy pierwszej instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki te zostały uzupełnione w dniu 14 lutego 2005 r.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2005 r. Nr PDI/415-8/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.
Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie pismem z dnia 8 marca 2005 r., w którym wnosi o jego zmianę poprzez udzielenie interpretacji zbieżnej z wnioskiem. Strona podnosi, iż przepis art. 78 § 5 pkt Ordynacji podatkowej jednoznacznie stwierdza, oprocentowanie nadpłaty przysługuje od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, jeże podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w żyć orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego. Przepis ten nie mówi nic o charakterze wniosku i okolicznościach jego złożenia, nie uzależnia tez swojego zastosowania od jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż zarzuty zawarte w zażaleniu nie zasługują na uwzględnienie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w dniu OS sierpnia 2002r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za:
– 2000r. w wysokości 66.650,50 zł,
– 2001r. w wysokości 139.976,50 zł,
– 2002r. w wysokości 55.510,10 zł
Razem: 262.137,10 zł
Powyższy wniosek został złożony w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednakże we wniosku tym podano błędne kwoty nadpłat. Nie złożono również korekt deklaracji, o których mowa w art. 74 § 1 Ordynacji podatkowej.
Jak wynika z uzupełniającego wniosek pisma z 14 lutego 2005 r., korekty tych deklaracji zostały złożone dopiero 10 i 16 stycznia 2003 r., a we wniosku z dnia 17 stycznia 2003 r., złożonym 20 stycznia 2003r., zostały wymienione nadpłaty w następujących wysokościach:
– za 2000 rok 90.304,50 zł,
– za 2001 rok 101.639,80 zł,
– za 2002 rok 55. 510,80 zł.
Zatem wniosek, z którego wynikały prawidłowe kwoty nadpłat, oraz korekty zeznań i deklaracji zostały złożone po upływie 30 dni od dnia opublikowania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego.
Zgodnie z art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.
Stosownie do § 5 tegoż artykułu w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje za okres:
1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego, lub dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt;
2) od dnia powstania nadpłaty do trzydziestego dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego lub dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt – jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego, lub dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.
Cytowany powyżej przepis wyraźnie odsyła do art. 77 § 1 pkt 4 Ordynacji, zgodnie z którym nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74.
Art. 74 stanowi natomiast, że jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunatu Konstytucyjnego, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1:
1) złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację;
2) został rozliczony przez płatnika – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie (deklarację), o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;
3) nie był obowiązany do składania deklaracji – wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w zażaleniu, iż przepis art. 78 § 5 pkt 1 nie uzależnia swojego zastosowania od jakichkolwiek dodatkowych warunków poza w nim wymienionym, jednakże wyraźnie wskazuje kiedy ma zastosowanie poprzez kolejne odesłanie do art. 77 § 1 pkt 4 oraz 74 Ordynacji.
Podatnik w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. Sygn. akt. K 45/01 nie złożył wniosku wraz z korektą deklaracji, z których wynikałaby prawidłowa wysokość nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W świetle powyższego stwierdzić należy, że ujęte w zażaleniu stanowisko podatnika, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie dokonał nadinterpretacji przepisu art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest nieprawidłowe.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Na decyzję duży skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach – Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).