Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w przypadku odpłatnej dostawy aparatu do znieczulania z monitorowaniem oraz wózka funkcyjnego do pojemników modułowych z organizerem kuwet


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Sygnatura: US38/443/247/04/2005/MK

Hasła tematyczne: sprzęt medyczny, załączniki, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawka preferencyjna podatku, wyroby medyczne

Kategoria:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach Strony wynika, iż XX ogłosił przetarg nieograniczony na zakup i dostawę m.in. aparatu do znieczulania z monitorowaniem, a także wózka do pojemników modułowych. Zdaniem wnioskodawcy w/w aparat i wózek są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż z art. 3 ust. 1 pkt 15 tejże ustawy wynika, iż "przez wyposażenie wyrobu medycznego należy rozumieć przedmioty, które nie będąc wyrobami medycznymi, są przeznaczone do stosowania z tymi wyrobami, umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przez wytwórcę wyrobu medycznego". W świetle zaś spełnienia przez w/w aparat i wózek definicji wyrobu medycznego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dostawa przedmiotowych towarów jako wyrobów medycznych objęta jest w całości 7% stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Towarami zgodnie z art. 2 pkt. 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 41 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Natomiast w pozycji 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wykazano, iż dostawa wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Z ustawy z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) wynika, iż przez wyrób medyczny należy rozumieć wszelkie narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, przeznaczone przez wytwórców do stosowania u ludzi w celu:diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choróbdiagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia skutków urazów lub upośledzeńprowadzenia badań, korygowania budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,regulacji poczęć, jeżeli nie osiągają swojego zasadniczego, zamierzonego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz mogą być przez nie wspomagane.

Pojęcie wyrobu medycznego, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, obejmuje również wyrób medyczny do różnego przeznaczenia, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro,, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz wyposażenie wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia i wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

A zatem, aby określić prawidłową stawkę podatku od towarów i usług należy dokonać klasyfikacji sprzedawanego towaru i jego zaliczenia do wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Przy czym to na Stronie ciąży obowiązek właściwego zaklasyfikowania towarów, aby ostatecznie stwierdzić, jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest ich odpłatna dostawa. W przypadku problemów z dokonaniem właściwej klasyfikacji podatnik ma prawo zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

W świetle wskazanych powyżej przepisów, dostawa wyposażenia wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, o ile wyroby te spełniają wymagania wynikające z ustawy z dnia 27.07.2001r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 z późn. zm.) może korzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów kwalifikacja powyższa odnosi się również do części i podzespołów w/w urządzeń, o ile spełniają wskazane powyżej wymogi.