Czy podatnik likwidując działalność gospodarczą w zakresie handlu kwiatami z tytułu której był podatnikiem podatku VAT i świadcząc tylko i wyłącznie usługi w zakresie wynajmu lokalu użytkowego może wybrać zwolnienie od podatku od towarów


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-2/005/2/22/05

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, zwolnienia podmiotowe, fakturowanie

Kategoria:

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 20.12.2004 r., nr PP/443/221/04 w sprawie warunków uprawniających do ponownego korzystania ze zwolnienia od podatku VAT.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia:

Za błędną należy uznać informację, że powrót do ponownego zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) jest możliwy pod warunkiem nieprzekroczenia w 2002 r. kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 EURO. W pozostałym zakresie odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu jest prawidłowa.