Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczenie usług na podstawie zawartej umowy zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: PI/005-1578/04/CIP/01

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Stan faktyczny:

Podatnik w ramach umowy zlecenia sprawuje zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem.

W w/w umowie określono warunki wykonywania czynności, wynagrodzenie i odpowiedzialność zleceniodawcy za prawidłowe wykonanie czynności.

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Ocenia prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą VAT – podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przez działalność gospodarczą rozumie się – zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy VAT – wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie w myśl art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1 nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności.

W art.13 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) ustawodawca wymienił m.in. przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie zaś z treścią art. 13 pkt 9 ustawy o.p.d.o.f. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, (…).

Z przedstawionych powyżej przepisów prawa wynika, że ustawodawca z przychodów uzyskiwanych na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o.p.d.o.f. (tj. z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia) wyodrębnił przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wymienione w treści art.13 pkt 9 tej ustawy.

Tym samym ustawodawca dopuścił możliwość zawierania takich umów w formie umów zleceń czy o dzieło, niemniej konstrukcja tego zapisu ustawowego wyraźnie wskazuje, że bez względu na formę w jakiej zostaną zawarte umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem przychody z tego tytułu zawsze będą kwalifikowane do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o.p.d.o.f.

Biorąc pod uwagę w/w stan prawny, przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny sprawy oraz pytanie podatnika stwierdzić należy, że przychód uzyskany na podstawie opisanej w zapytaniu umowy zlecenia, obejmującej sprawowanie zarządu komisarycznego nie został wymieniony w art.13 ust.2-8 ustawy o.p.d.o.f. co oznacza, że świadczenie usług w ramach umów j.w. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.15 ust.3 pkt 3 ustawy VAT.

Świadczenie usług w ramach umowy zlecenia opisanej w zapytaniu jest tym samym działalnością gospodarczą w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik świadczący usługi zarządu komisarycznego jest podatnikiem, o którym mowa w art.15 ust.1 pkt 1 ustawy VAT. Przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług w ramach umów j.w. stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art.29 ust.1 ustawy VAT.

Jednakże wskazać należy, że na podstawie § 8 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności, o których mowa w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 200r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.), jeżeli wykonywane są przez osoby, które z tytułu ich wykonania są związane ze zlecającym ich wykonanie, prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagradzania i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.