dotyczy odliczenia wydatków związanych z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do 31.05.1992


Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

Sygnatura: IS.IX/1-415/59/04

Hasła tematyczne: prawo nabyte, przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności, wkład budowlany, nabycie prawa, odsetki od kredytu, wkład do spółdzielni mieszkaniowej

Kategoria:

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu informacji z dnia 5.04.2004 r. (znak: US XV/415-34/04), dot. odliczenia wydatków związanych z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do 31.05.1992 r.:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w latach 1992 – 2003 spłacał pan raty oraz odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do dnia 31.05.1992 r. W tych latach korzystał pan z ulgi dla spłacających kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe. W listopadzie 2003 r. zarząd spółdzielni mieszkaniowej na pana wniosek przekształcił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Warunkiem przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu było wpłacenie przez pana kwoty stanowiącej nominalne umorzenie kredytu dokonane przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy stosownie do przepisu art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w sprawie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 ze zm.).

Wydatki ponoszone przez podatników na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31.05.1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o których mowa w przepisach dot. wykupu odsetek od kredytów ze środków budżetu państwa oraz na spłatę odsetek od tych kredytów Sąd Najwyższy uchwałą siedmiu sędziów z dnia 16.11.1995 r. uznał za podlegające odliczeniu jako wkład budowlany lub mieszkaniowy wnoszony do spółdzielni mieszkaniowej. Likwidując od dnia 1.01.2002 r. odliczenia z tytułu dużej ulgi mieszkaniowej ustawodawca zadbał o to, aby osoby które kontynuują dalszą inwestycję zachowały prawo do ulg. Podstawę prawną powyższego stanowi przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że podatnicy, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a – f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2004 r. W świetle powyższego podatnicy zachowują prawo do odliczeń od podatku faktycznie poniesionych wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wówczas, gdy kontynuują tę samą inwestycję. Przez użyte w powyższym przepisie sformuowanie "kontynuacja danej inwestycji" należy rozumieć ponoszenie przez podatnika dalszych wydatków np. na wkład mieszkaniowy lub budowlany wnoszony w ramach tej samej inwestycji realizowanej przez tą samą spółdzielnię mieszkaniową.

Stosownie do treści art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 ze zm.), jeżeli do dnia 31.12.2005 r. nastąpi spłata całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe z ograniczeniem przez spółdzielnię mieszkaniową żądania uzupełnienia wkładu budowlanego oraz przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy. A zatem nominalna kwota umorzonego kredytu, dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy jest niczym innym jak wkładem budowlanym, który członek spółdzielni ma obowiązek uzupełnić, aby uzyskać prawo do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe. Spłacony bowiem kredyt mieszkaniowy wraz z pozostałą częścią wkładu mieszkaniowego i uzupełnioną częścią wkładu budowlanego stanowią równowartość poniesionych przez spółdzielnię kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze fakt, że nabył pan w latach 1997 – 2001 prawo do odliczenia od podatku wydatków z tytułu wkładu mieszkaniowego, ponieważ korzystał pan z odliczeń od podatku wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu na budownictwo mieszkaniowe zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do dnia 31.05.1992 r., uznać należy, że przysługuje panu odliczenie od podatku zarówno zapłaconych w 2003 r. do spółdzielni odsetek od kredytu oraz kwoty związanej z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.