Jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów za rok 2004 podmiotu dokonującego sprzedaży energii cieplnej na przełomie lat 2004 i 2005 w sytuacji, gdy termin płatności za sprzedaną energię za miesiąc grudzień 2004r. upływa w styczniu 2005


Autor: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

Sygnatura: EI/7/10/05

Hasła tematyczne: energia elektryczna, faktura, moment powstania przychodów, ustalanie kosztów

Kategoria:

Na podstawie art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z art. 12 ust. 3d, art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Spółki o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodów roku 2004 podmiotu zajmującego się sprzedażą energii cieplnej.

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:

Spółka z o.o. uzyskuje przychody ze sprzedaży energii cieplnej. W świetle uregulowań obowiązujących w 2004r., zawartych w art.12 ust.3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód należny ze sprzedaży powstaje w dacie, którą jest termin płatności za usługę oznaczony w fakturze. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego w 2004r. zostaną wykazane przychody za 11 miesięcy tego roku, bowiem termin płatności za energię cieplną sprzedaną w grudniu 2004r. przypada w styczniu 2005r., zaś do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 zaliczyła Spółka wszystkie koszty zaewidencjonowane w 2004r. z wyłączeniem wydatków, których nie uważa za koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki powyższy sposób przyjęcia podstaw do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2004r. nie w pełni zachowuje zasadę współmierności przychodów i kosztów. W związku z powyższym Spółka oczekuje na interpretację przepisów w zakresie ustalania dochodów, a w szczególności zaliczenia kosztów zaewidencjonowanych w 2004r.

2. Ocena prawna stanowiska:

W ocenie tut. Organu podatkowego stanowisko Spółki jest nieprawidłowe – kryterium kwalifikującym do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 nie może być wyłącznie zaewidencjonowanie kosztu w tym roku z uwzględnieniem kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z w/w przepisem poniesione wydatki, które można powiązać z przychodami należnymi, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodów, natomiast wydatki związane z całokształtem działalności, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem – do kosztów uzyskania przychodów zaliczane będą z chwilą poniesienia. A zatem koszty uzyskania przychodów, które bezpośrednio da się powiązać z przychodami uzyskanymi w 2005r ze sprzedaży energii cieplnej w miesiącu grudniu 2004r., będą potrącalne w 2005r. Koszty uzyskania przychodów poniesione w 2004r. których związku z konkretnym okresem podatkowym nie da się określić, będą potrącalne w 2004r.Należy zatem stwierdzić, że powyższe uregulowania prawne pozwalają zachować współmierność przychodów i kosztów ich uzyskania. Dochodem roku podatkowego 2004 będzie bowiem dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym stosownie do zapisów w art. 12 ust. 3d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio powiązanymi z tymi przychodami i kosztami ogólnymi poniesionymi w roku 2004.

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach informuje, iż:

  • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia,
  • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.