Czy nakłady poniesione na adaptację budynku na pomieszczenia produkcyjne, szatnię i kotłownię stanowić będą w całości adaptację i modernizację budynku podwyższającą jego wartość i odpisywaną w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, czy te


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDII-423/2/05

Hasła tematyczne: budynek używany, ulepszenie środka trwałego, stawka amortyzacyjna, adaptacja, modernizacja, amortyzacja

Kategoria:

Stan faktyczny:

Spółka z o.o. "X" nabyła w 2003 r. uprzednio dzierżawiony używany budynek wybudowany w 1954 r. za kwotę 88,3 tys. zł, amortyzowany przy zastosowaniu stawki 10%. W okresie dzierżawy (w 2001 r.) część budynku Spółka zaadaptowała na pomieszczenia administracyjno-biurowe a poniesione nakłady w wysokości 96,4 tys. zł stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym amortyzowaną z zastosowaniem indywidualnej stawki – 10%. Obecnie w budynku tym prowadzone są dalsze roboty budowlane polegające na:

  1. adaptacji części budynku na pomieszczenia produkcyjne celem ich wydzierżawienia – nakłady ok. 270 tys. zł,
  2. adaptacji części budynku na pomieszczenia szatni dla pracowników i kotłowni – nakłady ok. 150 tys. zł,
  3. w całym budynku wymieniona została instalacja wodno-kanalizacyjna – nakłady ok. 100 tys. zł, instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki, rury) z jednoczesną zmianą źródła zasilania – nakłady ok. 100 tys. zł, stolarka okienna (z drewnianej na plastikową) – nakłady ok. 50 tys. zł z zastosowaniem nowej generacji materiałów i rozwiązań technicznych.

Pytania podatnika:

1. Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakłady poniesione na przeprowadzanie tych robót w całości stanowić będą adaptację, modernizację budynku podwyższającą jego wartość i odpisywaną w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też część z nich stanowić będzie remont i można je będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia?
2. Jaką stawkę amortyzacji zastosować do nakładów adaptacyjno-modernizacyjnych?

Ocena prawna stanu faktycznego:
Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

Ad. 1. Zgodnie z postanowieniem art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) przez pojęcie ulepszenia rozumie się wydatki związane z przebudową, rozbudową, rekontstrukcją, adaptacją lub modernizają środków trwałych, jeżeli wydatki te w danym roku podatkowym przekroczyły kwotę 3.500,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, w stosunku do stanu istniejącego bezpośrednio przed wykonaniem tych prac.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie a art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.
W świetle przytoczonych przepisów, poniesione przez Spółkę nakłady na adaptację i modernizację budynku będą stanowić podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych, które zgdnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym będą kosztem uzyskania przychodów, jeżeli odpisy te dokonywane będą wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m z uwzględnieniem art. 16 ustawy.

Ad. 2. Zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy w/w o podatku dochodowym od osób prawnych – podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż (dla budynków i budowli) 10 lat. Tak więc jeżeli został spełniony warunek z art. 16j ust. 3 pkt 1 (środek trwały przed jego nabyciem był wykorzystywany przez okres co najmniej 60 miesięcy) to Spółka może zastosować stawkę amortyzacyjną nie większą niż 10%.

W związku z powyższym, jeśli stan sprawy przedstawiony w zapytaniu jest zgodny ze stanem faktycznym, to stanowisko Spółki jest właściwe.