Czy podatek VAT od opłaty rocznej powinien być naliczany od kwoty tej opłaty, bądź opłata ta powinna zawierać w sobie ten podatek ?


Autor: Urząd Skarbowy w Piasecznie

Sygnatura: US1418/ZT/T/443-8a/05/SG

Hasła tematyczne: użytkowanie wieczyste

Kategoria:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą , opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy , nie daje bowiem prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, ani nie zostało wymienione pośród praw wymienionych w tym przepisie , uznać zatem należy że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% jako że przepisy ustawy , ani przepisy wykonawcze nie przewidują obniżonej stawki podatku dla opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem rzeczowym , którego treść i granice określone zostały zasadniczo w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz.2603 ) również w kwestii wysokości opłaty rocznej, jak i możliwości jej zmiany .

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste stanowi cenę za wykonaną usługę , w związku z czym należy tu uwzględnić definicję ceny zawartą w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r o cenach ( Dz.U.Nr 97 poz.1050 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych , którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę , w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy , jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru ( usługi ) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym . W świetle powyższego uzasadnione jest twierdzenie , iż opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna zawierać w sobie podatek VAT. Jednocześnie należy stwierdzić , iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie jest organem właściwym do rozstrzygania kwestii dotyczących obliczania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste , które to zasady normuje w/w ustawa o gospodarce nieruchomościami.