Gmina jako właściciel nieruchomości gruntowych oddaje w formie użyczenia swoje grunty do bezpłatnego użytkowania osobom fizycznym i prawnym. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Gmina postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzaj


Autor: Urząd Skarbowy w Piasecznie

Sygnatura: US1418/ZT/443-10/05/SG

Hasła tematyczne: grunty, umowa użyczenia

Kategoria:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą , opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.- eksport towarów – import towarów – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na tewrytorium kraju – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Jak wynika z powyższego umowa użyczenia zezwalająca na bezpłatne użytkowanie nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu , zatem jej realizacja przez Gminę nie rodzi obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług.

Zdaniem tut. organu podatkowego , w świetle cytowanego wyżej przepisu stanowisko Urzędu zawarte we wniosku w odniesieniu do sytuacji w nim przedstawionej jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym.