Bursa zapytuje: Czy jest zobowiązana do naliczania 7% podatku VAT od usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.23.15.-00.00


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Sygnatura: 1424/1110/443/21/2005/IW

Hasła tematyczne: bursa, usługi stołówkowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E
W dniu 08.02.2005r. Bursa Szkolna wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem udzielenie pisemnej interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Pismem z dnia 11.03.2005r. Bursa Szkolna złożyła uzupełnienie do w/w wniosku.
Do wniosku Bursa załączyła kserokopię pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 18.01.2005r. nr OK.-5672/KU-381/2005 w sprawie zakwalifikowania usług.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zakwalifikowanie usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia młodzieży zamieszkałej w bursie w okresie całego roku szkolnego oraz zapewnieniu wyżywienia personelowi kuchennemu bursy. Urząd Statystyczny w Łodzi powyższe usługi zakwalifikował w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 – usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
W związku z powyższym Bursa zapytuje: Czy jest zobowiązana do naliczania 7% podatku VAT od usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.23.15.-00.00?

Stanowisko Bursy Szkolnej:
Zdaniem Bursy Szkolnej powyższe usługi nie powinny być opodatkowane, z uwagi na to, że żywi tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stanowisko tut. Organu Podatkowego:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.
W poz. 1 załącznika nr 4 w/w ustawy wyszczególnione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 55.23.15 "Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich".
Dział 55 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje świadczone przez hotele, motele, pensjonaty itp. usługi hotelarskie, w zakres których wchodzą usługi zakwaterowania i usługi towarzyszące, wliczone w cenę rachunku za nocleg. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że całodzienne wyżywienie młodzieży w bursach stanowi statutowy obowiązek placówki i wchodzi w zakres usług zakwaterowania. Mając zatem na uwadze przepis art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535z późn. zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, sprzedawane posiłki na rzecz młodzieży zakwaterowanej w bursie wchodzące w zakres usługi zaklasyfikowanej do symbolu PKWiU ex 55.23.15 będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Zatem zgodnie z przywołanym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.23.15 "usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich", są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Załączone do wniosku pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 18.01.2005r. nr OK.-5672/KU-381/2005 w sprawie zakwalifikowania usług nie poddano ocenie, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.