Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy pokrycie straty kapitałem zapasowym lub wypracowanym zyskiem roku obrotowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: II/423-005/59/1106/05/MZ

Hasła tematyczne: kapitał zapasowy, strata

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie,

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005r.

Wnioskiem z dnia 14.03.2005r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność polegająca na pokryciu straty kapitałem zapasowym lub wypracowanym zyskiem roku obrotowego. Zdaniem Podatnika czynność ta nie rodzi skutków w podatku dochodowym.

Problem przedstawiony we wniosku należy rozpatrywać w oparciu o przepis art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego (…). Pokrycie straty kapitałem zapasowym bądź z zysku roku obrotowego nie stanowi ani "dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego ani faktycznego dochodu z udziału w zyskach osób prawnych". Wykazana przez Spółkę z o.o. w rachunku zysków i strat strata tzw. strata bilansowa podlega pokryciu wg zasad uregulowanych w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). Zgodnie z art. 231 § 2 pkt. 2 ww. ustawy pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego następuje na podstawie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które powinno zostać zwołane w terminie sześciu miesięcy po upływie danego roku obrotowego. Pokrycie straty Spółki z o.o. z kapitału zapasowego i z zysku roku obrotowego nie powodują konsekwencji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem tylko faktycznie uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu, a czynność pokrycia straty nie jest wymieniona w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.