Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych oraz w zakresie robót budowlano-montażowych. Roboty budowlane wykonuję w oparciu o umowę, w której określony jest zakres prac podlegających wykonaniu ora


Autor: Urząd Skarbowy w Opocznie

Sygnatura: US III-443/5/05/MS

Hasła tematyczne: budownictwo mieszkaniowe, roboty budowlano-montażowe, stawki podatku

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 4 lutego 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r.

W dniu 4 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 19 kwietnia 2005 roku, stwierdzającym, że w sprawie nie toczy się żadne postępowanie kontrolne ani podatkowe.Z treści złożonego wniosku wynika, że Firma, zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej zajmuje się następującymi rodzajami działalności:51.44.Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szkła do użytku domowego, tapet i środków czyszczących;
51.53.B-Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
51.54.Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
52.44.Z-Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
52.46.Z-Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła;
52.48.G-Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
45.22-Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych;
45.25-Roboty budowlane specjalistyczne;
45.31-Roboty instalacyjne elektryczne;
45.32-Roboty izolacyjne;
45.33-Roboty związane z instalacją grzewczą, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną i gazową;
45.34-Roboty budowlane instalacyjne pozostałe;
45.41-Roboty tynkarskie;
45.42-Roboty instalacyjne stolarki budowlanej;
45.43-Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian;
45.44-Roboty murarskie i szklarskie.
Jak stwierdził Pan w piśmie, w zakres wykonywanych obecnie robót budowlanych wchodzi docieplanie ścian zewnętrznych budynków, wykonywanie tynków zewnętrznych, docieplanie poddaszy, wykonywanie i remont pokryć dachowych, wykonywanie kompleksowych remontów pomieszczeń poprzez wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, pokryć ścian (płytki, panele itp.), malowanie, wykonywanie suchej zabudowy płytami kartonowo-gipsowymi.
Do detalicznej i hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych stosuje Pan stawkę 22% podatku od towarów i usług. Pana wątpliwości budzi natomiast stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlane wykonywane przez Firmę.
Opisał Pan, iż usługi budowlane wykonywane są przez w/w Firmę na rzecz Inwestora na podstawie umowy o roboty budowlane, w której określony jest zakres prac podlegających wykonaniu oraz wynagrodzenie za wykonanie całości prac. Zgodnie z postanowieniami umowy wynagrodzenie należne Firmie za wykonanie całości usługi kalkulowane jest w oparciu o uproszczony kosztorys i zawsze obejmuje wartość prac oraz zużyte przy ich wykonaniu materiały. Wykonując usługi Firma korzysta z materiałów znajdujących się na jej stanach magazynowych lub sprowadza inne materiały na życzenie klienta. Materiały budowlane używane przy wykonywaniu usługi, które nie znajdują się na stanach magazynowych firmy, są zakupywane u innych hurtowników stosownie do potrzeb. Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Firmą a Inwestorem, samo fizyczne wykonanie zakontraktowanych prac powierzane jest osobom trzecim na zasadzie podwykonawstwa. Podmioty te (podwykonawcy) jeżeli są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wystawiają Firmie faktury za usługi budowlane, zgodnie z zawartymi pomiędzy podwykonawcami a Firmą umowami o roboty budowlane, powierzającymi im podwykonawstwo danej usługi budowlanej. Jeżeli nie są podatnikami podatku od towarów i usług, a działalność ich nie ma charakteru stałej, zawiera Pan z podwykonawcami umowę o dzieło na wykonanie konkretnych robót w ramach zakontraktowanej, kompleksowej usługi budowlanej dla Inwestora.
W zapytaniu przedstawił Pan pogląd, iż po spełnieniu wymogu, że usługi wykonywane są przez Firmę w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111, PKOB 112, PKOB ex 113, a od 15 lutego 2005 roku – w związku ze zmianą załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – również PKOB ex 1130) usługi te są usługami budowlanymi realizowanymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w związku z tym wynagrodzenie należne Firmie wynikające z umowy o roboty budowlane, należy traktować jako całościowe wynagrodzenie za wykonanie usługi budowlanej (remontowej, montażowej) opodatkowane w całości stawką 7%.
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił uznać stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Zgodnie z art. 2 pkt 12 w/w ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 -Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku obniża się do wysokości 7% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W tymże załączniku nr 1 pod poz. 20 wymienione są: budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):
a)domy opieki społecznej, internaty i bursy szkole, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych,
b)budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że opisane w zapytaniu prace wykonywane przez Firmę na rzecz Inwestorów w oparciu o zawarte umowy o roboty budowlane, są robotami budowlano-montażowymi oraz remontowymi i o ile będą realizowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub obiektach wymienionych pod poz 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – to na podstawie i w zakresie jaki przewidują w/w przepisy, tj. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.Powyższa interpretacja oparta jest na stanie faktycznym i prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.