Orzeczenie nr PB I-1/4117/IN-1/US-ZGIERZ/05/IN


Autor: Izba Skarbowa w Łodzi

Sygnatura: PB I-1/4117/IN-1/US-ZGIERZ/05/IN

Hasła tematyczne: ulga uczniowska

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r. (wpływ do urzędu 27.04.2005 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 18.04.2005 r. Nr I-2/415-17/05 – odmawia uchylenia w/w postanowienia.

W dniu 21.02.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

We wniosku stwierdza Pan, że przez 24 lata prowadził działalność gospodarczą, która została zlikwidowana w lutym 2001 r. Na podstawie decyzji z dnia 09.11.1998 r. Nr 106/98 i Nr 107/98 Urząd Skarbowy przyznał Panu prawo do ulg uczniowskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.03.1995 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 173 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.07.1998 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 569.W ocenie Pana nabyte ulgi uczniowskie zostały zarobione i powinny być przez urząd zrealizowane, poprzez ich wypłatę. Ponadto Pana zdaniem wiążące dla stron powinny być przepisy wskazane w wydanych decyzjach dotyczących przyznania prawa do ulg i ich realizacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w postanowieniu z dnia 18.04.2005 r Nr I-2/415-17/05 nie podzielił wyrażonego przez Pana poglądu.
Na powyższe postanowienie w dniu 27.04.2005 r. złożył Pan zażalenie, w którym wnosi o uchylenie go w całości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu zawarte w zaskarżonym powyżej postanowieniu.

Decyzje o przyznaniu Panu ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia z dnia 09.11.1998 r. Nr 106/98 i 107/98 zostały wydane w oparciu o przepisy § 10 ust. 1, 2 i § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1995 r. Nr 35, poz.173 ze zm.). Na podstawie § 10 ust. 1 w/w rozporządzenia osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uprawnione na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniające w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu, zostały zwolnione w części od podatku dochodowego przez obniżenie tego podatku o kwotę ulgi, ustaloną w wysokości i na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Oznacza to, że warunkiem przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia na podstawie w/w przepisu jest prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniania w ramach prowadzonej działalności, pracowników w celu nauki zawodu.

Zgodnie z § 11 ust. 2 w/w rozporządzenia przyznana przez organ podatkowy ulga z tytułu wyszkolenia ucznia uprawniała podatnika do obniżenia podatku dochodowego należnego za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja przyznająca tę ulgę, o wielkość ulgi wynikającej z tej decyzji.
W latach następnych sposób przyznawania i realizacji tej ulgi regulowały następujące przepisy art. 53 ustawy z dnia 29.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych prze osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) oraz art. 27c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Realizacja ulgi uczniowskiej wynika z formy opodatkowania, w jakiej podatnik opłaca podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, podatnik obniża o kwotę ulgi podatek dochodowy wyliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik opodatkowany w formie zryczałtowanej o kwotę przyznanej ulgi pomniejsza zryczałtowany podatek dochodowy.
Jak wynika z przepisów w/w rozporządzenia ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia odlicza się od podatku dochodowego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana o jej przyznaniu. Przepisy rozporządzenia nie zawierały warunku, aby ulga odliczana była wyłącznie od podatku przypadającego od dochodu z działalności gospodarczej. Odnosi się ona zatem do podatku dochodowego, a nie do jego części należnej od dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia nie ograniczają też rozliczania w określonym przedziale czasowym.
Innymi słowy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej, podatnik ma prawo do całkowitego wykorzystania przyznanej ulgi, ponieważ niewykorzystana część ulgi uczniowskiej może być odliczona od podatku dochodowego należnego z innych źródeł, jeżeli podatnik je uzyskuje.
Zasadne jest więc stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu, iż przyznana ulga uprawnia do obniżenia podatku dochodowego lecz nie ma możliwości bezpośredniej wypłaty Panu środków finansowych, odpowiadających kwocie przyznanej bądź niewykorzystanej z tytułu wyszkolenia uczniów. Także realizacja pozostałej do wykorzystania kwoty ulgi uczniowskiej jest zatem możliwa przez obniżenie podatku dochodowego, obliczanego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należnego ze źródeł dochodów, jakie Pan uzyskuje obecnie lub będzie uzyskiwał w przyszłości.
Innymi słowy brak jest podstawy prawnej do bezpośredniego wypłacenia kwoty ulgi ze środków prawnych. Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 13.04.1994 r. sygn. akt. SA/Wr 1743/93, opublikowany w POP 1999 Nr 2, poz. 41, którego teza stanowi, iż "przepisy dotyczące ulg z tytułu wyszkolenia pracownika nie dają podstaw skutecznego domagania się przez osobę uprawnioną do wypłaty całej przyznanej ulgi lub też części ulgi, jeżeli nie została ona w całości wykorzystana przez obniżenie podatków w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości wykorzystania pozostałej ulgi, przez odliczenie tej ulgi od podatku dochodowego obliczanego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza ponadto, iż w przedmiotowej sprawie otrzymał Pan już wyczerpujące wyjaśnienie w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30.11.2004 r. Nr PB I-1/4100-47/US-Zgierz/2004/JŁ.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji.