Czy rok podatkowy spółki w organizacji rozpoczyna się od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wykazanej w zgłoszeniu do urzędu skarbowego


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: DP-423/33/2003

Hasła tematyczne: rok podatkowy, spółka w organizacji

Kategoria:

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 05.09. 2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu -10.09. 2003 r.), nr pisma – bez znaku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), wyjaśnia:

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r. spółki kapitałowe w organizacji, w związku z brzmieniem art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), jako nie posiadające osobowości prawnej nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Z momentem rejestracji spółka kapitałowa nabywając na mocy K.s.h. podmiotowość prawną stawała się jednocześnie podatnikiem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dniem rozpoczęcia działalności spółki kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych był dzień jej wpisu do właściwego rejestru, z tym dniem rozpoczynał się również pierwszy rok podatkowy tej spółki.

Ustawą z dnia 06.09.2001 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 106 , poz.1150) został zmieniony art. 1 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana obowiązuje od 01.01.2002 r.).W wyniku tej zmiany spółka kapitałowa od momentu powstania stała się z mocy prawa podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 161 K.s.h. z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zgodnie z przepisami ogólnymi K.s.h. spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 11 K.s.h.).

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2002 r. w związku z brzmieniem art. 1 ust 1. cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka kapitałowa w organizacji stała się odrębnym podmiotem podatkowym, do którego stosują się uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Od momentu sporządzenia aktu notarialnego – umowa spółki, spółka kapitałowa w organizacji rozpoczyna działalność w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od tego dnia rozpoczyna się bieg roku podatkowego dla spółki kapitałowej w organizacji w myśl art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Spółka powinna się również od tego dnia samodzielnie rozliczać z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stosownie do art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podmiotów i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie do postanowień art. 8 ust.2 cyt. ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, zawiadomienie o przyjęciu innego roku niż kalendarzowy winno być dokonane w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust.5 cyt. ustawy).W przypadku zmiany roku podatkowego, na podstawie art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. O zmianie roku podatkowego należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4 cyt. ustawy).

W umowie Spółki z dnia 23.11.2002 r., której odpis został złożony w Urzędzie w dniu 10.02. 2003 r. (wraz ze zgłoszeniem podmiotu) ustalono, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 maja 2004 r., a ponadto, że rok obrotowy zaczyna się 1 czerwca, a kończy 31 maja każdego roku kalendarzowego.
Z powyższego wynika, że Spółka, która rozpoczęła działalność z dniem 23.11.2002 r. , w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności nie zawiadomiła naczelnika urzędu o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy, w związku z czym jej pierwszy rok podatkowy trwał od 23.11.2002 r. do 31.12.2002 r.Niezależnie od tego, ustalenia w umowie Spółki w części dotyczącej trwania pierwszego roku podatkowego, który przekraczałby 12 miesięcy, były nieprawidłowe.
Mając natomiast na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) rok obrotowy stosowany jest również dla celów podatkowych, a art. 8 ust. 4 nie określa sposobu i szczególnej formy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, zdaniem naczelnika urzędu, składając w dniu 10.02.2003 r. odpis ww. umowy, nie spełniła warunku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 8 ust. 4 ustawy, ponieważ zawiadomienie o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy zostało złożone w dniu 10.02.2003 r. tj. po upływie 30 dni, licząc od zakończenia ostatniego roku podatkowego i dlatego jej drugi rok podatkowy trwa od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Natomiast pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwał od 01.01.2004 r. do 31.05.2005 r. z uwagi na spełnienie warunku , o którym mowa w cyt. wyżej art. 8 ust. 4 ustawy.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 27% podstawy opodatkowania. Takie brzmienie przepisu art. 19. ust. 1 zostało wprowadzone ustawą z dnia 30.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1684). Jednocześnie w art. 2 ww. ustawy zapisano, iż stawka 27% podstawy opodatkowania ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych:
1) od 1 stycznia 2003 r. – jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy albo
2) od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2002 r. – jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest inny okres niż rok kalendarzowy.
Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed 01.01.2003 r., do końca tego roku podatkowego podatnik stosuje stawkę podatku obowiązującą go w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2003 r. Biorąc powyższe pod uwagę w roku podatkowym trwającym od 23.11.2002 do 31.12.2002 czyli do końca tego roku podatkowego, podatnik stosuje stawkę podatku obowiązującą go w pierwszym dniu tego roku podatkowego tj. 28%.Natomiast od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2002 r. tj. w przypadku Waszej Spółki do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. ma zastosowanie stawka 27% podstawy opodatkowania.
Stawka podatku określona w art. 19 ust. l cyt. ustawy dla danego roku podatkowego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym stosowana jest do końca tego roku podatkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku według stanu faktycznego, opisanego przez Jednostkę, według stanu prawnego, obowiązującego w chwili obecnej, przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe.Powyżej przedstawione stanowisko w przedmiotowej sprawie jest zgodne z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami podatkowymi oraz znaną tut. Urzędowi na dzień dzisiejszy urzędową ich interpretacją Ministerstwa Finansów i orzecznictwem Sądu Najwyższego.