Począwszy od 1990 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie sprzedaży towarów na terenie kraju i za granicą oraz świadczenia usług. Zakresem działalności Spółki nie jest objęte dokonywanie operacji finansowych


Autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP II 0090/1/16/22/05

Hasła tematyczne: umorzenie udziałów, proporcja

Kategoria:

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stanowisko Podatnika jest prawidłowe.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towarów ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy jako rzeczy ruchome, a także wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz grunty. Z kolei przez świadczenie usług rozumieć należy – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Wobec powyższego nabycie przez Spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, proporcję, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Obrotem jest natomiast, jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy, kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Definicja sprzedaży zawarta została z kolei w art. 2 pkt 22 ustawy i jest nią odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Mając na uwadze, iż jak już wskazano, czynność polegająca na nabyciu przez Spółkę udziałów w celu ich późniejszego umorzenia nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usługi (nie jest więc sprzedażą), lecz czynnością nie podlegającą regulacjom przepisów o podatku od towarów i usług – należność przekazana w zamian za umorzenie udziałów nie jest obrotem w świetle wskazanych powyżej przepisów. Oznacza to, iż należność ta nie ma wpływu na ustalenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.