Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

Sygnatura: PP/443-9/13/05

Hasła tematyczne: refundacja, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 9.03.2005r. podatnik otrzymał refundację z Urzędu Pracy z tytułu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, udokumentowanych fakturami VAT. Od udzielonej refundacji został przez podatnika odprowadzony podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Powiatowy Urząd Pracy poinformował podatnika , że powinien odliczyć podatek VAT od różnicy pomiędzy zakupami a refundacją. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art.119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl art. 88 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez Podatnika środków pieniężnych na pokrycie (refundacja) kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust.1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.