Wątpliwości Podatnika dotyczą określenia czy zaliczka otrzymana na poczet wykonanej przez Podatnika transakcji eksportowej, jeśli nie przedstawi on w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty różnicy podatku, nie stanowi podstawy opodat


Autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP II 0090/1/76/24/05

Hasła tematyczne: eksport towarów, zaliczka

Kategoria:

Przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Od zasady wymienionej w powyższym artykule przewidziany jest wyjątek w sytuacji, gdy przed powstaniem obowiązku podatkowego podatnik otrzymał część ceny. Stanowi o tym art. 19 ust. 11, zgodnie z którym otrzymanie części należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, przed wydaniem rzeczy lub wykonaniem usługi, powoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania należności w tej części. Zgodnie z art. 19 ust. 12 przytoczony powyżej przepis ma zastosowanie również w przypadku eksportu, jeżeli otrzymano co najmniej 50% ceny oraz spełnione są łącznie dwa warunki, a mianowicie:

wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej części należności;

eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2.

W związku z tym, jedynie w sytuacji łącznego spełnienia wymienionych powyżej warunków, powstaje obowiązek podatkowy, wraz z którym przysługuje eksporterowi prawo do stosowania stawki 0%. Natomiast niespełnienie jakiegokolwiek z przytoczonych warunków powoduje, iż obowiązek podatkowy, w momencie otrzymania zaliczki z tytułu transakcji eksportowej, nie powstaje. Powstaje on, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 6, z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.

W związku z powyższym należy uznać, iż w stanie faktycznym opisanym przez Podatnika we wniosku, otrzymana zaliczka na poczet wykonanej transakcji eksportowej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Tym samym nie podlega opodatkowaniu w momencie jej otrzymania czyli nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.