Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności )należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Sygnatura: DG/415-IX/44-9b/05

Hasła tematyczne: podatek liniowy, sprzedaż majątku, moment powstania przychodów

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 25 lutego 2005 r. (wpływ do urzędu 01 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie momentu i sposobu wykazania dochodu ze sprzedaży składnika majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności

jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W dniu 01 marca 2005 r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, że z dniem 31 grudnia 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej. Jest Pan współwłaścicielem składnika majątku (budynku) wpisanego do ewidencji środków trwałych ww. spółki.

W 2005 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej oraz jako wspólnik spółki cywilnej, opodatkowaną 19 procentowym podatkiem liniowym.

Pytanie nr 2 zawarte w przedmiotowym piśmie sformułował Pan następująco:

"Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. ww. budynku należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży?"

Pana zdaniem, sprzedaż przedmiotowego budynku w 2005 r. powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu sprzedaży i uzyskany z tego tytułu dochód należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L i w rezultacie opodatkować 19 procentowym podatkiem liniowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również:

 1. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
  1. środkami trwałymi
  2. składnikami majątku, o którym mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1.500,00 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

  – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 24 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (…) jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:

 1. wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22 h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub
 2. wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

W świetle powyższych przepisów sprzedaż przedmiotowego składnika majątku trwałego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 14 ust. 1 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (…).

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e – 1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

 1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
 2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty lub
 3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.

W świetle powyższych przepisów, dochód ze sprzedaży w 2005 r. składnika majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej zlikwidowanej w 2004 r. ustalony zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien Pan doliczyć do innych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskanych w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Zatem w opisanym przez Pana stanie faktycznym, w przypadku wyboru w 2005 r. sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c cyt. wyżej ustawy, tj. w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku (ustalonej zgodnie z at. 30c ust. 2 ustawy), dochód z przedmiotowej transakcji należy wykazać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (formularz PIT-5L) składanej za miesiąc, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania nr 2 zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.