Podatnik pyta o sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonania usług obsługi użytkowników komputerowych systemów wspomagania projektowania i rozkroju odzieży oraz pokryć tapicerskich, zaklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Ł


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

Sygnatura: PP 0090/1/12-27/05

Hasła tematyczne: opodatkowanie, kontrahent zagraniczny, odzież, podatek od towarów i usług, usługi projektowe

Kategoria:

W treści ww. pisma Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wykonanie usług obsługi użytkowników komputerowych systemów wspomagania projektowania i rozkroju odzieży oraz pokryć tapicerskich na rzecz niemieckiej firmy z siedzibą w Monachium powinno być opodatkowane 22% stawką podatku VAT. Podatnik wskazuje, iż świadczy usługi oprogramowania. Usługi te zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania oznaczonego symbolem PKWiU 72.2.

W związku z pismem otrzymanym od kontrahenta niemieckiego Podatnik ma wątpliwości co do prawidłowego zastosowania wobec przedmiotowych usług podstawowej stawki podatku VAT t.j. 22%

Generalna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług została określona w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2- 6 i art. 28.

Stosownie do art. 27 ust. 3 w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
 2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż krajświadczącego usługę
  – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W myśl art. 27 ust. 4, przepis ust. 3 stosuje się do usług:

  1) sprzedaży praw lub udzielania licencji, sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,

2) reklamy,

  3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; tłumaczeń,
  4) bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki,
  5)dostarczania (oddelegowania) personelu,
  6)wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu,
  7) telekomunikacyjnych,
  8) nadawczych
  9) elektronicznych,
  10) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o którym mowa w pkt 1-9 i 11,
  11) agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10.

Ponadto w § 4a ust. 1 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) określono, że miejscem świadczenia usług doradztwa z zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1) i usług w zakresie oprogramowania (PKW i U 72.2), świadczonych na rzecz:

  1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
  2) podatników lub podatników podatku od wartości dodanej
  – jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności – stały adres lub miejsce zamieszkania.

Natomiast, zgodnie z § 4a ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia, w przypadku, gdy nabywcą usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych przez podatnika jest podatnik podatku od wartości dodanej, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się pod warunkiem, że podatnik wykaże na fakturze dokumentującej wykonanie tych usług numer, pod którym nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego.

Zatem, miejscem świadczenia przedmiotowych usług, zaklasyfikowanych jako usługi określone symbolem PKW i U 72.2, zgodnie z przytoczonym wyżej § 4a rozporządzenia, będzie miejsce, gdzie nabywca usługę posiada siedzibę, czyli Niemcy, a dla Podatnika jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce.

Ww. usługi z miejscem świadczenia poza terytorium kraju nie podlegają polskiej ustawie o VAT. Po stronie świadczącego powyższe usługi nie powstaje zatem obowiązek podatkowy. Dokumentując wykonywanie tych czynności Podatnik ma obowiązek wystawiania tzw. faktur handlowych bez stawki i kwoty podatku VAT oraz bez kwoty należności wraz z podatkiem (§ 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 97, poz. 971).