Podatnik zapytuje, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup komponentów do pasz sprzedawanych następnie na rzecz męża – rolnika ryczałtowego.
Zd


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: PI/005-2169/04/CIP

Hasła tematyczne: rolnik ryczałtowy, podatek od towarów i usług, małżonek, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

Stan faktyczny

Podatnik (żona) prowadzący działalność gospodarczą, dokonuje sprzedaży pasz na rzecz rolnika ryczałtowego (męża). Małżeństwo nie posiada ustanowionej rozdzielności majątkowej.

Ocena prawna stanu faktycznego

Podstawową zasadą przy realizacji prawa do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zakupione przez podatnika komponenty do pasz będą przedmiotem dostawy na rzecz innego podmiotu, tj. będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Fakt, iż kontrahentem podatnika jest rolnik ryczałtowy, który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem biorąc pod uwagę unormowania zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, iż zapytujący ma prawo do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie w/w towarów.