Jaką stawkę podatku VAT podlega opodatkowana usługa organizacji koncertu przez teatr w ramach której teatr udziela telewizji prawa do wyłącznej rejestracji koncertu


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Sygnatura: PP 1-443/75/04

Hasła tematyczne: usługi związane z kulturą, prawa autorskie, przeniesienie praw majątkowych, prawa majątkowe

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo znak L.dz.225/STU/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 8 lipca 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Z treści pisma wynika, że Teatr w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi sklasyfikowane wg PKD 9231 tj. – artystyczna i literacka działalność twórcza. Na podstawie zawartej z Telewizją Polską umowy Teatr ma zorganizować koncert (Benefis), udzielić Telewizji prawa wyłącznej rejestracji oraz działając w imieniu własnym i w imieniu artystów wykonawców i innych osób, których prawa reprezentuje udziela Telewizji wyłącznego prawa na:
– wykonanie telewizyjnej rejestracji koncertu
– przenosi na telewizję w imieniu swoim i osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania zarejestrowanym koncertem,
oraz udziela Telewizji wyłącznego zezwolenia na wykonanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań i przeróbek zarejestrowanego materiału oraz eksploatacji ich na określonych polach. Kwota wynagrodzenia za przeniesienie praw stanowi z reguły 50% wartości umowy.Pytanie dotyczy czy świadczoną na rzecz Telewizji usługę należy opodatkować w całości stawką 7% czy też dokonać rozbicia na dwie usługi t. j.: organizację koncertu PKWiU 92.31.21-00.10 ze stawką-zwolnioną i przeniesienie praw ze stawką 7%.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.
Przedmiotem prawa autorskiego w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Prawami autorskimi objęte są między innymi utwory: plastyczne, fotograficzne. muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT jako wymienione w poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy. Jednocześnie stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy VAT zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są m.in. usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo,wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
6) działalności agencji informacyjnych,
7) usług wydawniczych,
8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12
Katalog określonych w załączniku nr 4 (poz. 11) wyłączeń nie dotyczy usług świadczonych przez Podatnika nu rzecz Zleceniodawcy (TVP).

Mając na uwadze powyższe fakty wykonana przez Teatr na rzecz Telewizji Polskiej usługa organizacji koncertu (PKWiU 92.31.21-00.10) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym koncertem jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT.