Czy wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Rentowo-Emerytalnych Oddział w Wiedniu wyrównanie za okres od 1.12.2000 do 31.12.2004 dodatku na syna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce


Autor: Urząd Skarbowy w Dębicy

Sygnatura: POV/413-4/05

Hasła tematyczne: warunki zwolnienia, renta zagraniczna, dokumentowanie

Kategoria:

Na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
  • art. 21 ust. 1 pkt 91 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pana Zbigniewa M. z dnia 11.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2005 r. (uzupełnione do protokołu w dniu 17.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udziela pisemnej interpretacji w zakresie przedstawionego zapytania, tj. czy wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Rentowo-Emerytalny Oddział w Wiedniu wyrównanie za okres od 1.12.2000 r. do 31.12.2004 r. dodatku na syna Jacka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i po rozpatrzeniu wniosku postanawia potwierdzić prawidłowość pana stanowiska.

W odpowiedzi na zapytanie należy stwierdzić, że art. 21 ust. 1 pkt 91 zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone za pośrednictwem płatnika przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłacone wyrównanie w kwocie 1.649,72 euro za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2004 r. stanowi dodatek na syna Jacka – potwierdza to decyzja o przyznaniu prawa do zasiłku na dziecko z dnia 27.12.2004 r. wydana przez Zakład Ubezpieczeń Rentowo-Emerytalnych Oddział w Wiedniu – tłumaczenie tłumacza przysięgłego z dnia 10.02.2005 r. Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że otrzymana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14b § 1 i par. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, postanowienie zawierające interpretację nie jest wiążące dla podatnika, płatnika czy inkasenta natomiast jest wiążące dla właściwych dla wnioskodawcy organów podatkowych i organów kontroli skarbowej i może zostać zmienione albo uchylone wyłącznie w drodze decyzji. Powyższa informacja została udzielona na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 11.02.2005 r. (uzupełnionego do protokołu w dniu 17.02.2005 r.) i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Nie poddano ocenie prawnej dołączonych załączników.