Podatnik zamierza dokonać zakupu i modernizacji samochodu ciężarowego, który zostanie zakupiony na dwie firmy i jako środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji obu firm po 50%. Zdaniem Podatnika obie firmy będą miały prawo do odliczenia 50%


Autor: Urząd Skarbowy w Oławie

Sygnatura: PP.P.4400/9/1-1/05

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, samochód ciężarowy, remont samochodu ciężarowego, środek trwały

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup i modernizację samochodu ciężarowego wystawionej na dwie firmy jest prawidłowe.

W dniu 07.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 14.02.2005 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 25.02.2005 r.

Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jak wynika z treści złożonego zapytania zamierza Pan dokonać zakupu i modernizacji samochodu ciężarowego do transportu drewna. Powyższy samochód zostanie zakupiony na dwie firmy. Jako środek trwały samochód zostanie wprowadzony do ewidencji obu firm po 50%.

Zdaniem Pana obie firmy będą miały prawo do odliczenia 50% podatku VAT związanego z zakupem i modernizacją powyższego samochodu.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 powołanej ustawy.

Skorzystanie z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest zarówno od posiadania przez Pana prawidłowego dokumentu uprawniającego do odliczenia oraz spełnienia warunków do odliczenia zawartych w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Uznając fakturę za podstawowy dokument stwierdzający nabycie towaru i usługi, ustawa zakreśla – właśnie ze względu na skutki jakie dokument ten wywołuje w zakresie ustalenia uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego – szczególne wymogi formalne, którym dokument ten winien odpowiadać (art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Użycie przez ustawodawcę w art. 106 ust. 1 przedmiotowej ustawy wyrazu " nabywca" w liczbie pojedynczej nie oznacza niestosowania tego przepisu w wypadku nabycia tej samej rzeczy przez kilku nabywców. Skoro prawodawca wymaga wpisania na fakturze nazwiska lub nazwy nabywcy to w przypadku nabycia towaru przez dwóch nabywców wpisaniu podlegają dwie osoby.

Zasady prawidłowego wystawiania faktur, które warunkują uprawnienie nabywcy (nabywców) do dokonania przez niego odliczenia podatku naliczonego zostały zawarte w § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971 z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego w art. 106 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy podatkowe nie zabraniają zakupu towaru na współwłasność. Istota współwłasności polega na tym, że każdy współwłaściciel ma jednakowe prawo do tej samej rzeczy, ograniczone takim samym prawem innych współwłaścicieli. Ilekroć w ustawie jest mowa o prawach i obowiązkach właściciela, wspomniane prawa i obowiązki odnoszą się do współwłaścicieli (art. 195 w związku z art. 140 kodeksu cywilnego).

Wystawienie faktury na dwa podmioty, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżeniu przez każdy z nich podatku należnego o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru, bowiem zapis art. 86 przedmiotowej ustawy odnosi się do wszystkich podatników, a kupujący towar na współwłasność ma przymiot podatnika.

Kwota podatku naliczonego związana z nabyciem towarów i usług podlega odliczeniu na zasadach określonych art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w treści art. 88 tej ustawy oraz przepisach wykonawczych do powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.