Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
– bezpłatne wydawanie przez teatr zaproszeń na spektakle teatralne,
– ryczałtowa sprzedaż spektakli teatralnych kontrahentowi, np. dla agencji artystycznej, innemu teatrowi, który do


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: PP-2.443 1-137-728-124.04

Hasła tematyczne: usługi rozrywkowe, opodatkowanie, stawki podatku, teatr, dostawa, zwolnienia z podatku od towarów i usług, świadczenie usług

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uzupełnione wyjaśnieniem z dnia 24.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, iż:

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, bezpłatne wydawanie zaproszeń na premierowe spektakle teatralne oraz wydawanie indywidualnych zaproszeń na spektakle, np. dla reżyserów, przedstawicieli władz w trakcie bieżącej eksploatacji tychże spektakli, można uznać za świadczenie usług, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie cytowanego przepisu art. 8 ust. 2 ustawy, jedynie w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących spektaklu, na który wydawane są zaproszenia.
Nadmienić należy, że nieodpłatne przekazanie biletów, czy zaproszeń na spektakle, zdaniem tutejszego organu, nie może być uznane za czynność związaną z działalnością podatnika (prowadzeniem przedsiębiorstwa), gdyż zasadą świadczonych przez teatr (jako podatnika) usług jest ich odpłatność.

Sprzedaż ryczałtowa spektaklu kontrahentowi, np. agencji artystycznej, innemu teatrowi, który dokonuje na własny rachunek sprzedaży biletów na ten spektakl, zdaniem tutejszego organu podatkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy, według stawki 7%, gdyż jest to czynność mieszcząca się w poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%.
Pod poz. 156 wymienione zostały usługi PKWiU ex 92.3 usługi rozrywkowe pozostałe – wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy:

    1) w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),
    2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),
    3) świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11).

Według tutejszego organu podatkowego, ryczałtowa sprzedaż spektaklu jest równoznaczna ze sprzedażą wstępu na spektakl.

Sprzedaż usług sklasyfikowanych do grupy PKWiU 92.32.10 (usługi rozrywkowe pozostałe), nie mających nic wspólnego ze wstępem na imprezę, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Usługi te zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, zawierającym wykaz usług zwolnionych od podatku, pod pozycją 11.
Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zaznacza, iż dokonując zaklasyfikowania danej usługi według PKWiU podatnik winien każdorazowo upewnić się, czy właściwie dokonał klasyfikacji. Nadmieniamy, iż organami uprawnionymi do dokonywania takiej klasyfikacji są organy statystyczne.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, na potrzeby stosowania rozdziału 4 Działu XII cytowanej ustawy, przez dzieła sztuki rozumie się obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), ((PKWiU 92.31.10-00.1). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, stawkę podatku 7% stosuje się do dostawy dzieł sztuki, dokonywanej przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, w przedstawionej sytuacji dotyczącej dostawy scenografii teatralnej, nie można stosować procedury opodatkowania marżą, gdyż marża może być podstawą opodatkowania tylko w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych, w celu odprzedaży.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż teatr jest twórcą scenografi, a nie "pośrednikiem" w sprzedaży scenografi.

Równocześnie zaznaczamy, iż w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest usługa, na którą składa się kilka usług cząstkowych, to dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy opodatkować całość usługi jedną stawką podatku od towarów i usług, nie można wydzielać poszczególnych usług cząstkowych i opodatkowywać ich różnymi stawkami.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny na dzień 14.07.2004 r.