Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodu zarejestrowanego w Polsce w 1991 r. jako ciężarowy, o ładowności 825 kg, dwóch miejscach do siedzenia, który nie


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: IUSBIII/436/23/2005/KK

Hasła tematyczne: samochód ciężarowy, świadectwo homologacji, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:

– art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),

– art. 86 ust. 3 i ust. 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.),

uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2005r., uzupełnionym w dniu 18 marca 2005r. dotyczące podatku od towarów i usług.

W dniu 15 lutego 2005r. wpłynął wniosek z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 26 stycznia 2005r., uzupełnionym w dniu 18 marca 2005r.:

W dniu 19 listopada 2004r. nabył Pan na umowę kupna-sprzedaży samochód ciężarowy marki "Toyota Lite ACE". Zgodnie z dowodem rejestracyjnym samochód został wyprodukowany w 1987r., posiada numer rejestracyjny. Samochód ten po raz pierwszy został zarejestrowany w Polsce w 1991r. jako samochód ciężarowy z odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisana ładowność 825 kg. Samochód posiada dwa miejsca do siedzenia. Samochód ten nie posiada świadectwa homologacji, ponieważ został sprowadzony do Polski przez osobę fizyczną. Firma "T …" nie może wystawić świadectwa homologacji, ponieważ samochód nie został sprzedany w sieci Autoryzowanych Stacji Dealerskich T… na terenie Polski.

W Pana opinii – podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących zakupu paliwa do tego samochodu, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej może być odliczany, ponieważ jest to samochód ciężarowy, przystosowany do przewozu ładunków, o czym świadczy chociażby ilość miejsc siedzących. Nie posiada Pan świadectwa homologacji ale uważa, że jest to bezspornie samochód ciężarowy.

Stanowisko tutejszego Organu:

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i uslug obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

W powołanym wyżej art. 86 ust. 3 ustawy mowa jest o samochodach osobowych oraz innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie:

DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność

n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 – w myśl art. 86 ust. 5 ustawy – określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Zgodnie z art. 2 pkt 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) dopuszczalna ładowność pojazdu stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu i określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Z powołanych wyżej przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem danego pojazdu za samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy. Istotne jest, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność samochodu jest wyższa niż określona wzorem zawartym w art. 86 ust. 3 ustawy.

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący braku możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy nie ma zastosowania do pojazdów, jeżeli z danych technicznych dla danego typu pojazdu wynika, że posiadają kryteria konstrukcyjne samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu ładunków.

W przypadku użytkowania pojazdu samochodowego, który w konkretnym stanie faktycznym u danego podatnika bezspornie konstrukcyjnie przeznaczony jest wyłącznie do przewozu towarów, nie ma zastosowania ww. art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W przedmiotowym wniosku stwierdza Pan, że posiadany samochód "Toyota Lite ACE" jest samochodem bezspornie ciężarowym. W związku z tym należy uznać, że jeżeli z konstrukcji posiadanego przez Pana ww. pojazdu samochodowego wynika, że istotnie jest on przeznaczony wyłącznie do przewozu towarów, to przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dotyczących zakupu paliwa na ogólnych zasadach określonych w ww. ustawie o podatku od towarów i usług.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.