Czy dotacja służąca sfinansowaniu kosztów wydawania magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski" podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług


Autor: Urząd Skarbowy w Gostyniu

Sygnatura: PP/443-9/05

Hasła tematyczne: dotacja, koszt wytworzenia, refundacja

Kategoria:

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podatnik będący zakładem budżetowym, został wydawcą magazynu "Monitor Wielkopolski". Na realizację tego przedsięwzięcia przyznano mu dotację w wysokości pozwalającej sfinansować koszty tego zadania. Kwota przydzielonej dotacji nie przewiduje konieczności odprowadzenia podatku VAT od tej dotacji. "Monitor Wielkopolski" jest magazynem zarejestrowanym w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, oznaczonym symbolem ISSN 1642-0918. Jego nakład wynosi 35 000 sztuk. "Monitor Wielkopolski" nie posiada ceny, ponieważ nie jest sprzedawany, a wyłącznie rozdawany nieodpłatnie. Kolportowany jest jako wkładka do codziennej gazety regionalnej lub mutacji regionalnej oraz w postaci imiennej wysyłki do samorządów gminnych i powiatowych, departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek im podległych, parlamentarzystów, radnych sejmiku oraz innych osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, związanych z samorządami lokalnymi oraz samorządem Województwa Wielkopolskiego.Wydawanie tego pisma nie ma charakteru działalności komercyjnej – celem pisma jest prezentowanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Zdaniem podatnika nie jest on obowiązany do opodatkowania w/w dotacji podatkiem od towarów i usług, gdyż dotacja ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Wniosek ten podatnik wywodzi z art. 5 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W tym przypadku odpłatność nie ma miejsca.

Ponadto swój wniosek podatnik wywodzi z art. 29 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót tj. kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku – obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy. Twierdzi on, że z racji wydania tego magazynu nie uzyskuje żadnej należności ani ze strony podmiotów otrzymujących miesięcznik, ani ze strony Województwa. Otrzymana od Województwa Wielkopolskiego dotacja nie jest należnością za dostarczone egzemplarze miesięcznika lecz dotacją skierowaną na sfinansowanie kosztów wydania tego miesięcznika.

Ponadto uzasadniając swoje stanowisko powołuje się on na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-184/00. ETS uznał, że dla celów VI Dyrektywy sformułowanie "dotacje bezpośrednio związane z ceną" należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono jedynie dotacji odpowiadającej całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, które wypłacane są sprzedawcy lub dostawcy przez stronę trzecią.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w przedmiocie w/w zapytania. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega tylko dotacja bezpośrednio związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Ponieważ obrotem jest kwota należna, czyli cena towaru, która obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (w tym również wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów, które wypłacane jest sprzedawcy przez stronę trzecią), to aby opodatkować otrzymaną dotację, należy stwierdzić, czy ma ona bezpośredni związek z dostawą i tym samym z ceną.

Art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatkowi temu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Dotacja uzyskiwana przez podatnika, jak wskazano we wniosku, skierowana jest tylko na sfinansowanie kosztów wydawanego magazynu "Monitor Wielkopolski" – nie posiada on ceny, nie jest sprzedawany, jest rozdawany nieodpłatnie.

Tak więc w świetle wymienionych wyżej artykułów ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że otrzymana przez podatnika dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania magazynu "Monitor Wielkopolski" nie podlega przepisom tej ustawy.

Należało zatem uznać, że przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o stan sprawy przedstawiony w piśmie przesłanym przez pytającego, wg stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia tego zapytania. Interpretacja ta obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.