Czy od dnia 01 maja 2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu miesięcznych rat płaconych przez nabywcę prawa do programu komputerowego


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: PI/005-1254/04/CIP/01

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, prawa autorskie

Kategoria:

Stan faktyczny w sprawie.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, rozliczająca się z urzędem skarbowym na podstawie rocznego zeznania PIT-37, dokonała w 2003r. sprzedaży firmie komputerowej prawa autorskiego do programu komputerowego, którego jest autorem. Program komputerowy powstał na długo przed zawarciem umowy. Nie powstał on na zlecenie nabywcy – obecnego właściciela. Autora programu i obecnego właściciela nie wiąże żaden stosunek prawny poza postanowieniami umowy.

Zgodnie z umową wynagrodzenie płatne jest w 12 równych ratach miesięcznych do sierpnia 2004r.

Czynność sprzedaży praw autorskich została wykonana jednorazowo a firma, z którą została zawarta umowa odprowadza od każdej raty zaliczkowo podatek w wysokości 19%.

Ocena prawna stanu faktycznego.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 powyżej wskazanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższej definicji świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, przyjęto generalnie, że są nimi wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów oraz te nieodpłatne świadczenia niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z którym wiązało się prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Uregulowania prawne w zakresie powstania obowiązku podatkowego ustawodawca zawarł w Dziale IV – Obowiązek podatkowy – Rozdział 1 – Zasady ogólne – ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku świadczenia usług zasadą – stosownie do postanowień art. 19 ust. 1 ustawy – jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Dla usług polegających na sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji /art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy/ moment powstania obowiązku podatkowego określono odmiennie i w tym przypadku obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Z treści pisma wynika, iż Wnioskodawca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i rozliczająca się z urzędem skarbowym na podstawie rocznego zeznania PIT-37 – dokonał w 2003r. sprzedaży firmie komputerowej – za wynagrodzeniem płatnym w 12 równych ratach miesięcznych do sierpnia 2004r. – prawa autorskiego do programu komputerowego, którego jest autorem.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca – jak stwierdza w treści pisma – jednorazowo, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonał sprzedaży prawa autorskiego do programu komputerowego w 2003r. i czynność ta według norm ustanowionych w ustawie z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, to wynagrodzenie płatne w ratach po 01 maja 2004r. w ramach realizacji tej umowy również nie będzie podlegało obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług.