Czy wydanie specyfikacji przetargowej przez spółkę zajmującą się świadczeniem usług sklasyfikowanych wg PKWiU 41.00.20 oraz PKWiU 90.00.11 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/683/04

Hasła tematyczne: dokumenty przetargowe

Kategoria:

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 2.06.2004 r. nr PP443-13/04 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej uzupełnia zawartą w niej ocenę prawną w zakresie opodatkowania czynności wydania dokumentacji przetargowej.

Z przedstawionej przez Spółkę opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż czynności wykonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych polegające między innymi na sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zmówienia mieszczą się w ramach działalności podstawowej (statutowej) danej jednostki. Zatem wykonywane przez Spółkę usługi polegające na odpłatnym przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia należy klasyfikować w grupowaniach: -PKWiU 41.00.20-00.00 – "Usługi rozprowadzania wody";- PKWiU 90.00.11-00.00 :Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków".

Ww. usługi podlegają opodatkowaniu 7 % stawką podatku VAT jako wymienione w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem wykonywane przez spółkę usługi polegające na odpłatnym przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 7 %.