Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/22/2005/443/8/PP-2

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, świadectwo homologacji, paliwo

Kategoria:

Firma w dniu 21.01.2005 r., wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą odliczania podatku VAT od zakupu paliwa.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku podatnik zakupił na terenie RP samochód, który został sprowadzony z Niemiec, od firmy zajumującej się importem samochodów, samochód Volkswagen T4 o ładowności 950 kg. i liczbie miejsc 3. Dokumenty, które podatnik uzyskał od importera to Niemiecki Dowód Rejestracyjny, brak jest natomiast odpisu świadectwa homologacji.

Zdaniem Jednostki zakupiony samochód kwalifikuje się jako samochód ciężarowy i w związku z tym można odliczać podatek VAT od zakupu paliwa.

W przedstawionym zapytaniu firma pyta: czy brak posiadania świadectwa homologacji skutkuje, iż pojazd jest samochodem osobowym i czy można wykorzystać dane znajdujące się w karcie pojazdu, w celu dokonania potrzebnych wyliczeń aby odliczać zakup paliwa do w/w samochodu?

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Przedsiębiorstwa Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatników paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

Wspomniany art. 86 ust. 3 dotyczy nabytych samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie,

DŁ – dopuszczalna ładowność

n – ilość miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 5 dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc, o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.Należy zaznaczyć, iż ust. 5 w/w artykułu nie stosuje się do samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi czy specjalistycznymi, które jako samochody nowe (wyprodukowane w kraju lub sprowadzone z zagranicy) posiadały homologację na taki właśnie typ pojazdu.

Naczelnik tut Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Jednostki w sprawie interpretacji przepisów podatkowych i stoi na stanowisku, iż można odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa w przedmiotowej sprawie.