Czy faktura wystawiona uczestnikowi szkolenia powinna zawierać wyodrębnione: nocleg, wyżywienie, koszty organizacji szkolenia z opodatkowaniem tych czynności wg właściwych stawek podatku VAT czy powinna zawierać jeden zapis – pobyt na szkoleniu PK


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: PI/005-1829/04/CIP

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, usługi szkoleniowe

Kategoria:

Stan faktyczny:

Ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy organizuje szkolenia dwunastodniowe przygotowujące do egzaminu na audytora wewnętrznego.

W skład kosztów szkolenia wchodzi nocleg, wyżywienie, koszty materiałów szkoleniowych i koszty związane z organizacją szkolenia takie jak: zatrudnianie wykładowców, transport uczestników.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Stosownie do treści Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 87) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów.

W przypadku trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego który dokona klasyfikacji.

Opinia organu klasyfikacyjnego jest wiążąca dla podatnika i dla organów podatkowych.

Jeżeli świadczone przez Ośrodek usługi zostaną sklasyfikowane jako usługi w zakresie edukacji PKWiU 80.42 to przy sprzedaży tych usług zastosowanie ma przepis art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) który zwalnia od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 7 załącznika nr 4 zostały wymienione usługi w zakresie edukacji oznaczone symbolem PKWiU ex 80.(zgodnie z objaśnieniami ex oznacza, iż zwolnienie dotyczy tylko danego wyrobu lub usługi z danego grupowania).

Świadczenie usługi szkoleniowej może wiązać się z wykonywaniem wielu różnych czynności oraz zakupem różnych towarów, jednakże poszczególne elementy tej usługi składające się na jej całość nie zostały odrębnie sklasyfikowane statystycznie. Z tego względu każdy z elementów świadczonej usługi edukacyjnej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jeżeli więc koszt szkolenia obejmuje również wyżywienie i nocleg, to w wystawionej fakturze Ośrodek wykazuje usługę w zakresie edukacji PKWiU 80.42 bez wyodrębnienia poszczególnych jej elementów, która to usługa została zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Należy tu dodać, iż w tej sytuacji Ośrodek jako świadczący usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT – nie będzie miał prawa od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług składających się na końcowy efekt jakim jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie edukacji.

Natomiast w przypadku gdy w ofercie zaznaczono, że koszt szkolenia nie obejmuje noclegów i wyżywienia, zaś Ośrodek załatwia je na odrębne zlecenie to powinien usługi te odrębnie fakturować stosując do każdej z tych usług właściwe stawki podatku od towarów i usług.