CZY DOTACJA OTRZYMANA PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ OD URZĘDU MIEJSKIEGO PRZEZNACZONA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W MIEŚCIE I GMINIE STANOWI OBRÓT W ROZUMIENIU ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA


Autor: Urząd Skarbowy w Końskich

Sygnatura: PP-443/54/V-2/93/6/05

Hasła tematyczne: dofinansowanie, zakład budżetowy, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, dotacja celowa, obrót

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do U.S. Końskie – dnia 14.03.2005 r, uzupełnione dnia 04.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymuje od Urzędu Miejskiego dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w mieście i gminie. Na koniec każdego roku budżetowego rozlicza się z otrzymanych środków z budżetem Miasta i Gminy, przedstawiając szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania dotacji. W związku z powyższym jednostka zwraca się z zapytaniem: czy dotacja ta stanowi obrót w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Według Zakładu jest ona związana ze świadczeniem usług, lecz nie jest pokryciem części ich ceny (brak elementu cenotwórczego). Dlatego też stoi na stanowisku, że takowa dotacja nie stanowi obrotu w myśl w/w przepisu, a więc nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Wynika z tego, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje od innego podmiotu, np. od organu administracji samorządowej, dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako pokrycie części ceny lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny (a więc jest to dopłata bezpośrednio związana z ceną dostarczanych towarów lub usług), tego typu dofinansowanie stanowi obok ceny uzupełniający składnik podstawy opodatkowania, z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.

Aby jednak dofinansowanie takie mogło być uznane za obrót, musi być ono bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, a zatem musi to być dotacja przedmiotowa. Dotacja przedmiotowa podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru (usługi), którego dotyczy.

W przypadku, gdy podmiot uzyskuje dotację nie do konkretnego produktu, lecz na cele całego przedsiębiorstwa, tzw. dotację podmiotową, to w świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. Konieczna jest zatem analiza relacji między warunkami otrzymania dotacji, a obowiązkiem wykonywania określonych świadczeń i wpływem dotacji na cenę konkretnego świadczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zakład budżetowy) został powołany przez organy władzy samorządowej na podstawie stosownych przepisów do realizacji zadań nałożonych przez te organy.

W świetle powyższego dotacja mająca na celu dofinansowanie działalności, nieuzależniona od ilości i wartości świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem uznać, że dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów ponoszonych przez ZGKiM na utrzymanie czystości w mieście i gminie, jako dotacja celowa nie stanowi obrotu w rozumieniu powołanego wyżej art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika / inkasenta / następcy prawnego podatnika / osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.