Dotyczy rejestracji podatkowej na potrzeby podatku VAT małżonków prowadzących wspólnie dzialalność gospodarczą, bez zawartej umowy spółki lub umowy o podobnym charakterze


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Sygnatura: EP-400/1/2005

Hasła tematyczne: rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie identyfikacyjne

Kategoria:

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie rejestracji podatkowej na potrzeby podatku VAT małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą, bez zawartej umowy spółki lub umowy o podobnym charakterze stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nakładają na małżonków, posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem, obowiązek złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu i wskazanie, który z małżonków pozostanie pod dotychczasowym numerem. Drugi z małżonków, może złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako przedsiębiorca, pod nowym numerem, z faktyczną datą rozpoczęcia działalności, czyli datą widniejącą na wspólnym wpisie. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czyni ją w rozumieniu art. 4, ust. 1 w/w ustawy samodzielnym przedsiębiorcą, wykonującym we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą. Oznacza to, że każdy z małżonków po uzyskaniu odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie samodzielnym podatnikiem, na którym ciąży obowiązek dokonania aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie określonym w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142 poz. 702 ze zm.).
W opisanej sytuacji (brak umowy spółki), małżonkowie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na imiona obojgu małżonków i deklarować podatku VAT w imieniu obu podatników (małżonków) na NIP jednego z małżonków, z całości uzyskanego obrotu.

Podatnikiem podatku VAT będzie każdy z małżonków oddzielnie, co zobowiązuje do prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowej.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.