CZY DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ W JAKIEJ WYSOKOŚCI


Autor: Urząd Skarbowy w Końskich

Sygnatura: PP-443/54/V-2/93/7/05

Hasła tematyczne: dotacja przedmiotowa, ciągnik, dotacja celowa, dofinansowanie, obrót, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, zakład budżetowy

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do U.S. Końskie – dnia 14.03.2005 r., uzupełnione dnia 04.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymuje od Urzędu Miejskiego dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z zakupem ciągnika i budową odcinka sieci wodociągowej w mieście. Jednostka zwraca się z zapytaniem czy dotacja przedmiotowa i celowa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jakiej wysokości? Według Zakładu dotacja ta nie zawiera w sobie elementu cenotwórczego. W związku z tym ZGKiM stoi na stanowisku, że takowa dotacja nie stanowi obrotu w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Wynika z tego, że w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje od innego podmiotu, np. od organu administracji samorządowej, dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako pokrycie części ceny lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny (a więc jest to dopłata bezpośrednio związana z ceną dostarczanych towarów lub usług), tego typu dofinansowanie stanowi obok ceny uzupełniający składnik podstawy opodatkowania, z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.

Aby jednak dofinansowanie takie mogło być uznane za obrót, musi być ono bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, a zatem musi to być dotacja przedmiotowa. Dotacja przedmiotowa podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru (usługi), którego dotyczy.

W przypadku gdy podmiot uzyskuje dotację nie do konkretnego produktu, lecz na cele całego przedsiębiorstwa (nieuzależniona od ilości i wartości świadczonych usług), tzw. dotację podmiotową, to w świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przyznana dotacja na zakup ciągnika i budowę sieci wodociągowej nie będzie związana z konkretną dostawą towarów. Dotacja ta stanowić będzie dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu, a nie dopłatę do ceny towaru, zatem nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 przywołanej ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika / inkasenta / następcy prawnego podatnika / osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.