Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy gotówkowe wpłaty udziałowców Spółki na pokrycie straty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: II/423-008/59/1106/05/MZ

Hasła tematyczne: dopłata do kapitału, strata

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie,

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005r.

Wnioskiem z dnia 14.03.2005r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych operacja polegająca na pokryciu straty poprzez gotówkowe wpłaty udziałowców.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) "przychodami (…) są w szczególności:1.otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,2.wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze (…)".Jednakże nie zawsze otrzymane przez Spółkę pieniądze stanowią jej przychód. W art. 12 ust. 4 ww. ustawy, ustawodawca wymienia te przypadki, w którym mimo otrzymania przez osobę prawną pieniędzy (lub przychodów w naturze), przychód z tego tytułu nie wystąpi. Wśród tych przypadków, kiedy otrzymanie przez Spółkę pieniędzy nie powoduje wystąpienia u niej przychodu, ustawa w art. 12 ust. 4 pkt. 11 wymienia dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (…). Kwestie związane z wniesieniem dopłat przez wspólników Spółki regulują przepisy art. 177 i 178 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Z przepisów tych wynika iż:możliwość nałożenia na wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku wnoszenia dopłat musi wynikać z odpowiedniego zapisu w umowie spółki,decyzję o nałożeniu na wspólników obowiązku wniesienia dopłat w określonym terminie i w określonej wysokości podejmuje w drodze uchwały zgromadzenie wspólników,obowiązek wniesienia dotyczy wszystkich wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.Na podstawie umowy Spółki, która reguluje wzajemne stosunki i świadczenia jakie łączą Spółkę z jej wspólnikami, wspólnicy mają więc obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez walne zgromadzenie wspólników. Nie stanowią one jednak przychodu spółki jeżeli możliwość ich wniesienia określa umowa Spółki i jeżeli sumaryczna kwota faktycznie wniesionych dopłat nie przekracza wysokości dopłat wykazanych w umowie Spółki. Jeżeli powyższe przesłanki zostały spełnione to gotówkowe wpłaty udziałowców na pokrycie straty nie powodują konsekwencji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.