Czy premia pieniężna (nagroda za udział w konkursie) wypłacona za efektywność we współpracy handlowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wynagrodzenie za świadczoną usługę


Autor: Urząd Skarbowy w Zamościu

Sygnatura: POIV-443/21/05

Hasła tematyczne: świadczenie usług, premia pieniężna, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Kategoria:


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług postanawiam:

ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego w okresie od 01.03.2004 r. do 14.12.2004 r. Strona uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego, który polegał na intensyfikacji sprzedaży określonych preparatów dostarczanych przez ten podmiot. W zależności od wykazanej aktywności oraz ilości sprzedanych preparatów organizator konkursu w okresach miesięcznych przyznawał podmiotom uczestniczącym w konkursie punkty, których łączna liczba decydowała o pozycji w rankingu. Za zajęcie II miejsca Strona otrzymała premię pieniężną. Zdaniem Strony wypłata premii pieniężnej nie oznacza, że stanowi ona wynagrodzenie za świadczoną usługę i nie powinna w związku z tym podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535. z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Tak więc pojęcie "świadczenie usług" obejmuje nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez podatnika, ale również niewymagające aktywnego działania. Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zobowiązaniowego, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Zgodnie z zasadami prawa cywilnego świadczenie może polegać zarówno na czynieniu, jak i na powstrzymaniu się od działania, może to być też jakiekolwiek inne świadczenie będące treścią zobowiązania.
W świetle powyższego "świadczenie usług" w rozumieniu w/w ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie jest już zarezerwowane jedynie dla usług wymienionych w klasyfikacjach statystycznych. Tak szerokie określenie zakresu pojęcia odpłatnego świadczenia usług powoduje, że obejmuje ono nie tylko usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych, ale też szereg innych świadczeń, które do dnia 30.04.2004 r. jako nie wymienione w ustawie z dnia z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) za usługi nie były uznawane.
Premia to nagroda za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, które w ramach zawartej umowy jest udziałem kupującego. Wypłata premii dokonana przez dostawcę towarów stanowi więc dodatkowe wynagrodzenie dla kupującego za dodatkowe świadczenie, np. promowanie (intensyfikowanie) w określonym czasie sprzedaży określonych towarów za określoną cenę.
W związku z powyższym uznać należy, że w przedstawionej przez Stronę sytuacji miało miejsce świadczenie usług w rozumieniu art. 8 w/w ustawy na rzecz dostawcy będące przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. Tak więc otrzymana premia pieniężna podlega opodatkowaniu tym podatkiem i winna być dokumentowana na zasadach ogólnych, tj. poprzez wystawienie przez świadczącego usługi faktury VAT na rzecz nabywcy usług.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.
Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontrloli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.