W jaki sposób Podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu środka trwałego w postaci zadaszenia tafli lodowiska?
Zdaniem Podatnika, powyższy zakup należy przyporządkować sprzedaży opodatkowanej związanej z funkcjonowaniem lodo


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: PI/005-2367/04/CIP

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, środek trwały

Kategoria:

Stan faktyczny:

Młodzieżowy Dom Kultury świadczy usługi w dziedzinie kultury, sportu i oświaty. W zakresie prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej według stawek 7% i 22%. /sprzedaż biletów wstępu na imprezy kulturalne, biletów na lodowisko, świadczenie usług wypożyczania łyżew i wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych/.

Podatnik zamierza zakupić środek trwały w postaci zadaszenia tafli lodowiska.

Ocena stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wynika z tego, że niezbędną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zasada ta wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku.

W sytuacji gdy podatek naliczony związany jest z zakupem towarów i usług wykorzystywanych częściowo do sprzedaży zwolnionej z opodatkowania i opodatkowanej to podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego jedynie w części związanej z jego działalnością opodatkowaną.

W tym celu obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 tej ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie ust. 3 tego przepisu, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja.

W przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł. do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokółu (ust. 8 art. 90 ustawy o podatku VAT).

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że jeżeli dokonany przez Podatnika zakup zadaszenia tafli lodowiska związany będzie wyłącznie ze świadczonymi usługami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług to podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości.

Jeżeli zadaszenie tafli lodowiska będzie wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania oraz opodatkowanych, wówczas Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w kwocie wynikającej ze wskazanej w cyt. przepisach zasady proporcji.